ΔΕΗ: Καθαρά κέρδη 5,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

ΔΕΗ: Καθαρά κέρδη 5,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο
Στα 4,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ στο εννεάμηνο του 2015, οριακά αυξημένος από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιχείρηση.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2015 μειώθηκαν κατά 21 εκατ. ευρώ (2,6%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2014, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 17,4%, έναντι18%, λόγω της αύξησης των προβλέψεων κατά 386,6 εκατ. ευρώ, η οποία υπεραντιστάθμισε την μείωση των320,2 εκατ. ευρώ για δαπάνες υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και αγορών ενέργειας.

Η μείωση των αποτελεσμάτων είναι ακόμη μεγαλύτερη σε επίπεδο κερδών προ φόρων με τα σχετικάμεγέθη να διαμορφώνονται σε 63,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2015 έναντι 179,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2014,δηλαδή μείωση κατά 116,2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των αποσβέσεων κατά 111 εκατ. ευρώ μεταξύτων δύο περιόδων.

Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε 5,9 εκατ. ευρώ έναντι 121,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο2014.

Ειδικότερα, στο γ΄ τρίμηνο 2015, κατά τη διάρκεια του οποίου παρατηρήθηκε και η μεγαλύτερη αύξησητων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις της τρέχουσας περιόδου, τα κέρδη προ τόκων φόρων καιαποσβέσεων ήταν μειωμένα κατά 46,3% σε 132,6 εκατ. ευρώ από 246,7 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής, στο γ΄ τρίμηνο 2015, παρά την μείωση των δαπανών για υγρά καύσιμα, φυσικόαέριο και αγορές ενέργειας κατά 244 εκατ. ευρώ, η αύξηση των προβλέψεων κατά 304,9 εκατ. ευρώ, είχε σαναποτέλεσμα ζημίεςπρο φόρων ύψους 121,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδοφορίας 9 εκατ. ευρώ πέρυσι, με τα αντίστοιχαμεγέθη σε επίπεδο εννεαμήνου να διαμορφώνονται σε κέρδη ύψους 9,8 εκατ. ευρώ φέτος έναντι 93,4 εκατ. ευρώπέρυσι.

Σε ο,τι αφορά τον Όμιλο, τα προ φόρων αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου 2015 διαμορφώνονται σε ζημίεςύψους 101,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 36,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε, οριακά, κατά 28,6 εκατ. ευρω ή 0,6% και διαμορφώθηκε σε 4,452 δισ. ευρώέναντι € 4,423 δισ. ευρώ το εννεάμηνο 2014. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό 36,8 εκατ. ευρώ πουαφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι 51,3 εκατ. ευρώ τοεννεάμηνο 2014.

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, αυξήθηκαν και αυτά οριακά, σε 4,3205 δισ. ευρώ τοεννεάμηνο 2015 έναντι 4,287 δισ. ευρώ το εννεάμηνο 2014, αύξηση 33,5 εκατ. ευρώ ή 0,8% (30 εκατ. ευρώ στηνεγχώρια αγορά ή 0,7%).

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗΑ.Ε., κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου 2015 επιβαρύνθηκαν με σημαντική αύξηση των επισφαλειών απόπελάτες, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε € 359,4 εκατ. Το γεγονός αυτό, παρά τη μείωση των τιμώνπετρελαίου και φυσικού αερίου και των αντίστοιχων δαπανών, οδήγησε τον Όμιλο ΔΕΗ σε ζημίες ύψους101,7 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, ο Όμιλος παραμένει κερδοφόρος. Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώνεται σε773,4 εκατ. ευρώ έναντι 794,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρωνδιαμορφώνονται σε 63,3 εκατ. ευρώ και προκύπτουν κυρίως από τις δραστηριότητες των δικτύων μεταφοράςκαι διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για το σύνολο του έτους 2015, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των περιορισμών στις κινήσειςκεφαλαίων αλλά και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι μπορεί ναδιαμορφωθεί σε 17,5% - 18,5%, με εκτιμώμενα συνολικά έσοδα 5,8 δισ. ευρώ και έσοδα από πωλήσεις
ηλεκτρικής ενέργειας 5,6 δισ.

Οι νέες εκτιμήσεις προκύπτουν από την εξέλιξη των προβλέψεων γιαεπισφαλείς πελάτες το γ΄ τρίμηνο και βασίζονται σε παραδοχές για την τιμή πετρελαίου Brent $46/bbl καιγια την ισοτιμία €/$ 1,07 το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2015. Η τιμή δικαιωμάτων CO2 ανέρχεταισε € 8,2/τόνο με βάση τις ήδη πραγματοποιηθείσες αγορές για το τέταρτο τρίμηνο.

Ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων της ΔΕΗ στο εννεάμηνο αυξήθηκε κατά 468 GWh (1,3%) ως εξής: αύξηση στη Χαμηλή Τάση 594 GWh και μείωση στη Μέση Τάση κατά 181 GWh. Το μερίδιο της ΔΕΗστην αγορά μειώθηκε κατά 1,2%, σε 96,7% από 97,9%, αλλά στα τμήματα πελατών χαμηλού ρίσκου ημείωση είναι μεγαλύτερη.

Όπως έχω κατ’ επανάληψη τονίσει, ο βαθμός είσπραξης των οφειλών προς την ΔΕΗ είναι το πιο άμεσοκαι σοβαρό πρόβλημα για την Εταιρεία, και η αντιμετώπισή του αποτελεί κυρίαρχο στόχο. Για το σκοπόαυτό, εντείνουμε τις δράσεις μας έναντι όλων των οφειλετών μας, συμπεριλαμβανομένων των φορέων τουΔημοσίου και της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Ήδη ως αποτέλεσμα της έντασης των προσπαθειών μας, σεσυνδυασμό με τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές, έχει αυξηθεί
σημαντικά ο αριθμός των πελατών μας που κάνουν χρήση του συστήματος διευκολύνσεων που έχειθεσπίσει η Εταιρεία από τον παρελθόντα Ιούνιο και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο ρυθμός των σχετικώνδιακανονισμών έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς, κατά την εκτίμησή μας,ένα μεγάλο μέρος των οφειλετών μας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Χαρακτηριστικά, από το σύνολο των 2,1 εκατ. πελατών Χαμηλής Τάσης που έχουν ληξιπρόθεσμεςοφειλές, οι 250.000, δηλ. το 11,9% οφείλει περίπου το 45% της συνολικής οφειλής.

Υπενθυμίζω ακόμη τα μέτρα επιβράβευσης των συνεπών πελατών, τα οποία θεσπίστηκαν τονΣεπτέμβριο και τα οποία αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην εισπραξιμότητα. Ακόμη, στο αμέσωςπροσεχές διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών με πιστωτικές, χρεωστικές καιπροπληρωμένες κάρτες μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ ή μέσω συσκευών POS.

Ευελπιστώ ότι οι αρμόδιες αρχές σε ό,τι αφορά το ζήτημα της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή, θαπροβούν στις δέουσες ρυθμίσεις ώστε αυτή να είναι δυνατή μόνο αφού έχουν τακτοποιηθεί οιυποχρεώσεις προς τον προηγούμενο. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της εισπραξιμότητας, αλλά και στην
εμπέδωση μιας συμπεριφοράς αρμόζουσας στον υγιή ανταγωνισμό.

Κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ στο θέμα του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, το οποίο τελευταίαβρίσκεται έντονα στην επικαιρότητα. Η επιβαλλόμενη, μέσω της Συμφωνίας Χρηματοδότησης τηςΕλλάδας, μείωση στο 75% και προοπτικά, μέχρι το 2020, στο 50% πρέπει να γίνει με τρόπο ομαλό, ώστενα λειτουργήσει κατά το δυνατό σε όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας, χωρίςπαράλληλα να προκαλέσει αξεπέραστα προβλήματα στη ΔΕΗ. Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά.

Η ηλεκτρική ενέργεια δεν προσφέρεται για γρήγορο και εύκολο κέρδος. Οι εμπλεκόμενοι στον τομέα,οφείλουν να κάνουν τις αναγκαίες επενδύσεις και να αναλάβουν το επιβαλλόμενο ρίσκο. Η αγορά δεν έχειανοίξει μέχρι σήμερα ακριβώς γιατί οι ανταγωνιστές μας δεν έχουν ενεργήσει με αυτό το πνεύμα.

Ειδικότερα στη χώρα μας, δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι σήμερα το 30% των καταναλωτών είναιυπερήμεροι έναντι της ΔΕΗ, ενώ καταναλωτές όπως βιομηχανία, αγρότες, δικαιούχοι κοινωνικούτιμολογίου, Δημόσιοι φορείς, κλπ., που αντιστοιχούν περίπου στο 50% της αγοράς, επιλέγουν προς το
παρόν αποκλειστικά τη ΔΕΗ.

Τέλος, και με αφορμή τα μέτρα που προβλέπονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης για την αγοράηλεκτρικής ενέργειας, τονίζω ότι η ΔΕΗ υποστηρίζει τον όσο το δυνατό ταχύτερο συνολικόμετασχηματισμό της με τη μετάβαση στο Target Model, τα δε τυχόν μεταβατικά μέτρα θα πρέπει ναδιέπονται από ορθολογισμό χωρίς να προσθέτουν καμία επιβάρυνση στους καταναλωτές».