Η ελληνική χαρτοβιομηχανία σηκώνει κεφάλι στην κρίση

Η ελληνική χαρτοβιομηχανία σηκώνει κεφάλι στην κρίση
Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσιάζει φέτος η ελληνική χαρτοβιομηχανία, η οποία το 2013 επέστρεψε σε κερδοφόρα αποτελέσματα. Ο κλάδος κατέγραψε αυξημένη παραγωγική

δραστηριότητα το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του κατά το τρέχον έτος, ανά μήνα και συνολικά κατά το πεντάμηνο, έχει ως εξής: -9,0% τον Ιανουάριο (+4,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,7% τον Φεβρουάριο (+3,3%), +4,9% τον Μάρτιο (-2,7%), +11,2% τον Απρίλιο (+8,9%), +1,8% τον Μάιο (+2,5%) και συνολικά +6,0% το πεντάμηνο (+3,2%). Σε θετική τροχιά παραμένει, συγχρόνως, η εξέλιξη των εσόδων του.

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου κατά τους πέντε πρώτους μήνες του 2014, αλλά και κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 - Μαΐου 2014, έχει ως εξής: -3,0% τον Ιανουάριο (+1,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -0,9% τον Φεβρουάριο (+3,8%), +5,3% τον Μάρτιο (-10,4%), +2,0% τον Απρίλιο (+13,2%), +8,1% τον Μάιο (-9,7%) και συνολικά +0,1% το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 - Μαΐου 2014 (-4,5%), σε επίπεδα που είναι κατά 0,6% υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Ο κλάδος της παραγωγής χάρτου και προϊόντων χάρτου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 118 εταιρειών του όπως αυτά παρουσιάζονται από το www.inr.gr, εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, βελτιωμένα κατά 38% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 79 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,1% των συνολικών εσόδων του (6% το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 3% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά μία εκατοστιαία μονάδα (20,1% το 2013, από 19,1% το 2012).

Παρουσιάζει βελτιωμένα κατά 33 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 14,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 18,2 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους βελτιωμένα κατά 31,5 εκατ. ευρώ καθαρά αποτελέσματα (κέρδη 8,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 23,4 εκατ. ευρώ το 2012).

Τα συνολικά έσοδα των 118 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 975,2 εκατ. ευρώ.

Οι 118 αυτές εταιρείες παραγωγής χάρτου και προϊόντων χάρτου στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,1 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 118 επιχειρήσεων:

- 52 επιχειρήσεις (44,1% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 23 εκατ. ευρώ έναντι 17,8 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 5,2 εκατ. ευρώ.

- 14 επιχειρήσεις (11,9%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,5 εκατ. ευρώ περίπου, έχοντας απώλειες ύψους δύο εκατ. ευρώ περίπου.

- 34 επιχειρήσεις (28,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 17 εκατ. ευρώ έναντι 33 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες έτσι κατά 16 εκατ. ευρώ.

- 18 επιχειρήσεις (15,2%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 9,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 12,2 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 118 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ