Αυξημένες πωλήσεις με ζημίες στις βιομηχανίες της Θεσσαλίας

Αυξημένες πωλήσεις με ζημίες στις βιομηχανίες της Θεσσαλίας
Αυξημένες πωλήσεις, αλλά και ζημιές κατέγραψαν το 2013, ως σύνολο, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, που δεσπόζουν μεγάλες μονάδες παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων, τσιμέντων, μεταλλικών κατασκευών, μεταποίησης αλουμινίου, τροφίμων και κλωστοϋφαντουργικών υλών.


Οι κερδοφόρες υπερτερούν αριθμητικά των ζημιογόνων. Κερδοφόρες, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν το 52,5% των εταιρειών (57,5% σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους προ φόρων).
Επίσης, οι περισσότερες επιχειρήσεις βελτίωσαν τη λειτουργική τους αποδοτικότητα. Ωστόσο, το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, λόγω των υψηλών ζημιών ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων.
Όπως αναφέρει το www.inr.gr, τα διαθέσιμα στοιχεία για 240 μεταποιητικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα, καταδεικνύουν αξιοσημείωτη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων των μισών περίπου επιχειρήσεων, αλλά και σημαντική επιδείνωση της κατάστασης και των προοπτικών του 30% περίπου των εταιρειών της περιοχής. Οι υψηλές ζημιές της τσιμεντοβιομηχανίας που λειτουργεί στην περιοχή, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε απομειώσεις ενεργητικού λόγω της παύσης της λειτουργίας μιας από τις μονάδες της, επιδρούν δραματικά στην εξέλιξη των συνολικών αποτελεσμάτων. Εξαιρουμένης όμως αυτής προκύπτει σημαντική βελτίωσή τους.
Οι 240 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στη Θεσσαλία είτε έχουν την έδρα τους αλλού, αλλά τις σημαντικότερες παραγωγικές μονάδες τους στη Θεσσαλία. Πρόκειται για εταιρείες με παραγωγικές μονάδες στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.
Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Θεσσαλία, αλλά οφείλουν σε άλλες μονάδες τους το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.
Οι 240 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, είχαν συνολικές πωλήσεις 2,98 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3% σε ποσοστό και κατά 96,1 εκατ. ευρώ σε αξία, σε σύγκριση με το 2012. Κατέγραψαν αυξημένα κατά 12% μεικτά κέρδη, ύψους 409,5 εκατ. ευρώ (+44,2 εκατ. ευρώ), με αξιοσημείωτη βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κατά μία εκατοστιαία μονάδα (13,7% από 12,7%). Παράλληλα, όμως, τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 39% (74,8 εκατ. ευρώ, από 122,9 εκατ. ευρώ), ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματά τους προ φόρων και τόκων (EBIT) επιδεινώθηκαν κατά 70% (ζημιές 47,1 εκατ. ευρώ, από ζημιές 27,8 εκατ. ευρώ).
Ωστόσο, εξαιρουμένης της τσιμεντοβιομηχανίας προκύπτουν αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 11% (194,8 εκατ. ευρώ, από 175,2 εκατ. ευρώ) και βελτιωμένα κατά 65% κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), ύψους 101,5 εκατ. ευρώ (κέρδη 61,6 εκατ. ευρώ το 2012).
Οι 240 επιχειρήσεις εμφανίζουν, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ζημιές 177,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 150,3 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 18%. Εξαιρουμένης της βιομηχανίας τσιμέντων, προκύπτουν ζημιές 59,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 20% (ζημιές 74 εκατ. ευρώ το 2012).
Παρόλο που εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών ορισμένων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους και άλλων μικρού μεγέθους, εκτιμάται ότι αντίστοιχα θα είναι και τα συνολικά αποτελέσματα.
Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού των 240 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκε το 2013 σε 1,6%, από 2,6% το 2012. Αντιθέτως, προκύπτει βελτιωμένη απόδοση (4,8% από 4,3%) αν εξαιρεθεί η βιομηχανία τσιμέντων, τα λειτουργικά αποτελέσματα της οποίας επιβαρύνθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, με απομειώσεις ενεργητικού.
Συγχρόνως, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων, είτε με αύξηση κερδών είτε με μείωση ζημιών και αντιστροφή τελικών αποτελεσμάτων σε κέρδη από ζημιές, παρουσιάζει το 58,8% των εταιρειών (141).
Ακόμη, βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσιάζει το 60,8% των εταιρειών (146). Μολονότι η βελτίωση αυτή οφείλεται και στη μείωση των αποσβέσεων, λόγω της σχετικής νομοθετικής αλλαγής, καλύτερα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζει η πλειονότητα των εταιρειών (125 ή 52,1%).
Ακόμη, βελτιωμένη αποδοτικότητα των κεφαλαίων, σύμφωνα με τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους, παρουσιάζει το 56,7% των εταιρειών (136). Ικανοποιητικότερη είναι η χρηματοοικονομική διάρθρωση λιγότερων από τις μισές εταιρείες (45,4%).
Ωστόσο, ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας εμφανίζεται βελτιωμένος (+5,4%), λόγω μείωσης των βραχυπρόθεσμων οφειλών.
Παράλληλα, τουλάχιστον 75 επιχειρήσεις (31,2% του συνόλου) εμφανίζουν πολύ χαμηλή ρευστότητα και σχεδόν πλήρη αδυναμία να ανταποκριθούν σε συμβατικές, απαιτητές εντός του 2014 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, γεγονός που προεξοφλεί περαιτέρω αποχώρηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών της περιοχής από την αγορά και, ενδεχομένως, μεγαλύτερη αποβιομηχάνισή της.
Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των 240 επιχειρήσεων (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα) στις 31.12.2013 ήταν ύψους 4,6 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% (-154,1 εκατ. ευρώ).
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το www.inr.gr:
- 96 επιχειρήσεις (40% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 89,1 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 77,8 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 11,3 εκατ. ευρώ.
- 22 επιχειρήσεις (9,2%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, με συνολικές απώλειες ύψους 8,2 εκατ. ευρώ περίπου.
- 92 επιχειρήσεις (38,3%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 264,2 εκατ. ευρώ έναντι 225,6 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες έτσι κατά 38,6 εκατ. ευρώ.
- 30 επιχειρήσεις (12,5%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 4,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 3,6 εκατ. ευρώ, με συνολική ωφέλεια 8,1 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, από τις 240 επιχειρήσεις, αύξηση πωλήσεων πέτυχαν οι 114 (47,5%), καθώς οι υπόλοιπες 126 (52,5%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται.
Καθώς η πορεία ανάκαμψης των λειτουργικών περιθωρίων συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς, λόγω της μείωσης του όγκου παραγωγής και της συνακόλουθης επιβράδυνσης της αύξησης της παραγωγικότητας, βελτίωσαν τα μεικτά κέρδη 136 επιχειρήσεις (56,7% του συνόλου) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 125 (52,1%). Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές του μεικτού κέρδους 149 (59,2%) και του λειτουργικού κέρδους (EBITDA) 125 (52,1%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ