ΕΑΒ: Απαιτούνται μέτρα κεφαλαιακής ενίσχυσης

ΕΑΒ: Απαιτούνται μέτρα κεφαλαιακής ενίσχυσης
Μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών και μειωμένες ζημιές κατέγραψε το 2013 η υπό δημόσιο έλεγχοΕλληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ),

που συγκαταλέγεται στις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες, βάσει του συνολικού ενεργητικού της.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της ελληνικής αεροναυπηγικής βιομηχανίας το 2013 ανήλθαν σε 88,19 εκατ. ευρώ, από 86,71 εκατ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,7% σε ποσοστό και κατά 1,48 εκατ. ευρώ σε αξία. Τα μεικτά κέρδη της βελτιώθηκαν κατά 95% (14,86 εκατ. ευρώ, από 7,61 εκατ. ευρώ), ενώ τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν θετικά (κέρδη 7,04 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,96 εκατ. ευρώ το 2012), βελτιωμένα κατά 10 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα αποτελέσματά της προ τόκων και αποσβέσεων (EBIT) ήταν θετικά (κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,10 εκατ. ευρώ το 2012).

Τελικώς η εταιρεία κατέγραψε καθαρές ετήσιες ζημιές 17,27 εκατ. ευρώ, που είναι κατά 57% μικρότερες από τις αντίστοιχες του 2012 (40,19 εκατ. ευρώ).
Το σύνολο του ενεργητικού της ΕΑΒ στις 31.12.2013 ανερχόταν σε 904,48 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της ήταν αρνητικά (-196,18 εκατ. ευρώ). Την ίδια ημερομηνία οι συνολικές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 1,10 δισ. ευρώ (927,77 εκατ. ευρώ οι βραχυπρόθεσμες, αυξημένες κατά 11,1%).
Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση στις 31.12.2013 ήταν 1.370, έναντι 1.443 στις 31.12.2012 (1.601 στις 31.12.2011).

Στον ισολογισμό σημειώνεται ότι είναι αναγκαία η λήψη μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης της ΕΑΒ, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της. Η επιχείρηση δεν διαθέτει κεφάλαιο κίνησης, ενώ, επιπροσθέτως, υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την έκβαση απαιτήσεων και διαφορών με τρίτους, που αφορούν πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
από 2,50 σε 3,10 και σε εν συνεχεία σε 0,30 ευρώ, συνεπεία της αυξομείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.