Διευκρινίσεις για τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, από την Μαΐλλης

Διευκρινίσεις για τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, από την Μαΐλλης
Η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του Ομίλου Μαϊλλη αποτελεί παράδειγμα ορθής μέθοδου αναδιάρθρωσης χρεών, η οποία έχει

χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την εξυγίανση επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε προπτωχευτικό στάδιο. Εάν δεν επιτυγχάνετο η εν λόγω διάσωση, οι μέτοχοι της Εταιρείας θα έχαναν το σύνολο της αξίας των μετοχών τους, όπως έχει συμβεί με άλλες Ελληνικές εταιρείες. Με τη συμφωνία αναδιάρθρωσης και την εξ αυτής προκαλούμενη Δημόσια Πρόταση, οι μετόχοι μειοψηφίας της Εταιρείας, εξασφαλίζουν τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία των μετοχών τους, η οποία είναι πολύ υψηλότερη από την τρέχουσα αρνητική λογιστική αξία αυτών.

Παράλληλα, οι τέσσερις Τράπεζες (τρεις Ελληνικές, αλλά και η Γαλλική ΒΝΡΡ) διατηρούν έναντι της Εταιρείας το μεγαλύτερο ποσόν δανεισμού, που θα ήταν δυνατόν να φέρει η Εταιρεία, ώστε να διασφαλίζεται και η αποπληρωμή του. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή, το κριτήριο του «βιώσιμου δανεισμού».

Οι Τράπεζες έλαβαν αντάλλαγμα για τις μετοχές, (συνολικά, ο Επενδυτής κατέβαλε προς τις τέσσερις Τράπεζες, για τις υφιστάμενες μετοχές τους, €2.21εκ.), παρά τη διεθνώς κρατούσα πρακτική, σε τέτοιου είδους επενδύσεις, οι μετοχές εταιρειών στα πρόθυρα πτώχευσης, να θεωρούνται μηδενικής αξίας. Αυτό επιβεβαιώνεται, από το γεγονός ότι, ο Όμιλος του Προτείνοντος είχε αποκτήσει, από σειρά αμερικανικών funds, ομολογιούχων της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, μαζί με τα ομόλογα Μαϊλλη που κατείχαν και τις μετοχές τους (συνολικά 27,24%), πληρώνοντας μόνον για τα ομόλογα, καθώς η αξία των μετοχών θεωρήθηκε μηδενική.

Η μεταβίβαση από την GraceBayIILux, στην H.I.G. LUXEMBOURGHOLDINGS 46 S.à.r.l(που αποτελεί τον φορέα της επένδυσης), του 27,24% των μετοχών της Εταιρείας, με συνολική αξία €1, αποτελεί πραγματική και απολύτως νόμιμη ενδοομιλική μεταβίβαση, η οποία, όπως πληροφορηθήκαμε από τον βασικό μας μέτοχο, είχε σκοπό να καταστήσει μία άλλη εταιρεία του Ομίλου HIG, δηλαδή τον Επενδυτή, μέτοχο της Εταιρείας, για την πραγματοποίηση της αναδιάρθρωσης. Ανταποκρίνεται δε, πλήρως, στο μηδενικό κόστος κτήσης των μετοχών, από τη μεταβιβάζουσα εταιρεία.

Το γεγονός ότι και η Γαλλική ΒΝΡΡ, συμφώνησε με τους όρους της αναδιάρθρωσης, επιβεβαιώνει πλήρως ότι η συμφωνία αναδιάρθρωσης ανταποκρίνεται στα διεθνώς κρατούντα και ότι, υπό τις περιστάσεις, αυτή περιέλαβε συμφέροντες όρους για τις δανείστριες Τράπεζες.

Η κεφαλαιοποίηση του 50% των Senior ομολόγων και του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων, αποτελεί υποχρέωση του Επενδυτή και της Εταιρείας, προκειμένου να μειωθεί ο δανεισμός σε συμφωνημένο βιώσιμο επίπεδο, κατά τη συμφωνία αναδιάρθρωσης. Η χρήση περαιτέρω δυνατοτήτων που παρέχει ο νόμος, για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το ΧΑ, είναι αυτονόητα νόμιμη, όπως είναι νόμιμο και το σχετικό Δικαίωμα Εξόδου, που παρέχεται στους μετόχους μεοψηφίας.

Σημειώνεται τέλος, ότι η συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας –όπως και κάθε άλλης μεγάλης Ελληνικής εταιρείας- διασφαλίζει πολλαπλά έσοδα για το Ελληνικό κράτος, το οποίο πάντοτε ωφελείται από την αποτελεσματική εξυγίανση επιχειρήσεων, με όρους που προάγουν την ανάπτυξη των εργασιών και των αντίστοιχων φορολογικών εσόδων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Η εταιρία έχει έως τώρα κρατήσει και προτίθεται να συνεχίζει να κρατά πλήρως ενήμερο το επενδυτικό κοινό, καθόλα τα στάδια της αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ