Εναρξη συγχώνευσης της Παπουτσάνης με τη Plias

Εναρξη συγχώνευσης της Παπουτσάνης με τη Plias
Tην έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δι΄ απορρόφησης της εταιρίας «Plias Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Προμηθειών και Διανομών

Καταναλωτικών Αγαθών» από την εταιρία «Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών» αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/20 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/93.

Ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30/06/2014.

Όπως σημειώνεται, η σκοπούμενη συγχώνευση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης Εταιρείας Παπουτσάνης Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ