Εκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης στις Μινωικές Γραμμές

Εκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης στις Μινωικές Γραμμές
Διενεργήθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας Μινωικές Γραμμές από το νόμιμο Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη

διαχειριστική χρήση από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 (οικονομικό έτος 2014).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ