Ιντεργούντ- Ξυλεμπορία: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ELTOP

Ιντεργούντ- Ξυλεμπορία: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ELTOP
Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα προχωρήσει η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Ιντεργούντ-Ξυλεμπορία ΑΤΕΝΕ, Αφοί Τροκούδη

ELTOP, με την κεφαλαιοποίηση απαίτησης της Ιντεργούντ, ύψους 500.000 ευρώ.
Μετά την ανωτέρω αύξηση, η Ιντεργούντ θα εξακολουθεί να κατέχει το 100% των μετοχών της ELTOP.