Lamda Develoment: Τα σχέδια για το Ελληνικό και το Golden Hall

Lamda Develoment: Τα σχέδια για το Ελληνικό και το Golden Hall
Στα 7 δις ευρώ θα ανέλθει το ύψος των επενδύσεων που προγραμματίζει η Lamda Development για το Ελληνικό. Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε η Lamda Development στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ, με το 7,88% της εταιρείας να κατέχει από χθες η TPG-Axon Management.


Ειδικότερα όσαν αφορά τα καθαρά συνολικά έσοδα που θα προέλθουν από την Αύξηση ύψους 146,5 εκατ. ευρώ αφαιρουμένων των δαπανών της παρούσας έκδοσης ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν:

α) για την ανάπτυξη του αναξιοποίητου χώρου στο δυτικό τμήμα του κτιρίου IBC που στεγάζει το εμπορικό κέντρο «Golden Hall» ποσό έως ευρώ25 εκατ., το οποίο θα διατεθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας LAMDA Δομή Α.Ε.

β) για την πληρωμή λειτουργικών εξόδων, τόκων, χρεολυσίων της Εταιρείας ποσό ύψους έως 23 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης και χρηματοδότησης λειτουργικών αναγκών θυγατρικών εταιριών μέσω αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου ποσό ύψους έως 2 εκατ., και

γ) για επενδύσεις σε ακίνητα συνολικού ύψους έως ευρώ100 εκατ., που θα κατανεμηθούν ως εξής:

- έως 50 εκατ. για την ανάπτυξη νέου εμπορικού κέντρου, το οποίο θα διατεθεί είτε μέσω νεοσυσταθείσας εταιρείας, είτε μέσω εξαγοράς άλλης εταιρείας,
- έως 50 εκατ. για την ενδεχόμενη εξαγορά υφιστάμενων ακινήτων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, το οποίο θα διατεθεί είτε μέσω νεοσυσταθείσας εταιρείας, είτε μέσω εξαγοράς άλλης εταιρείας, και
- έως 20 εκατ. για τη συμμετοχή σε ευκαιριακές επενδύσεις ακινήτων, το οποίο θα διατεθεί είτε μέσω νεοσυσταθείσας εταιρείας, είτε μέσω εξαγοράς άλλης εταιρείας.
Οι επενδύσεις αυτές σε ακίνητα θα αφορούν νέα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα ή/και διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων, ενώ μέρος τους πιθανόν να σχετίζεται με επιμέρους έργα ανάπτυξης στο Ελληνικό.


Πώς θα γίνει η συναλλαγή στο Ελληνικό

Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εταιρεία ειδικού σκοπού (η «ΕΕΣ»), στην οποία η εταιρεία θα πρέπει να κατέχει και να διατηρήσει 33,34% για τρία χρόνια από τη μεταβίβαση των Μετοχών, θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μεταβίβασης των Μετοχών με το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο. Η εταιρεία θα υπογράψει επίσης τη σύμβαση ως εγγυήτρια της ΕΕΣ για την έγκαιρη και πλήρη εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της τελευταίας για είκοσι επτά έτη από την μεταβίβαση των Μετοχών.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης η ΕΕΣ υποχρεούται να παραδώσει στο ΤΑΙΠΕΔ εγγυητική επιστολή υπέρ αυτού ποσού 30 εκατ. κι ελάχιστης διάρκειας 2 ετών ενώ θα επιστραφεί η εγγυητική επιστολή ποσού 15 εκατ. που έχει χορηγηθεί από την Εταιρεία στο ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η μεταβίβαση των μετοχών θα λάβει χώρα σε μεταγενέστερο στάδιο και εφόσον πληρωθούν οι αιρέσεις που προβλέπονται στη Σύμβαση, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κύρωση της σύμβασης από την Βουλή των Ελλήνων, η έγκριση δια Προεδρικού Διατάγματος του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης με βάση την τεχνική προσφορά της Εταιρείας, η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 4062/2012 σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και η διενέργεια ανεξάρτητου δημόσιου διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας καζίνο εντός του ακινήτου. Η προθεσμία πλήρωσης των αιρέσεων είναι 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως τίμημα για την απόκτηση των Μετοχών η ΕΕΣ θα καταβάλει εντός δέκα ετών από τη μεταβίβαση τους το ποσό των 915 εκατ. σε δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη ύψους 300 εκατ. (ήτοι 33%) θα καταβληθεί συγχρόνως με τη μεταβίβαση των μετοχών. Με βάση τη Σύμβαση, η οποία προβλέπει ποινικές ρήτρες και αποζημιώσεις, η ΕΕΣ θα υποχρεούται να επενδύσει, κατά τις τρεις πρώτες πενταετείς φάσεις του έργου, τουλάχιστον το ποσό των 4,6 δισ., εκ των οποίων ποσό 1,25 δισ εκτιμάται ότι θα επενδυθεί για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών κοινής ωφέλειας, το Μητροπολιτικό Πάρκο και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Η σύμβαση προβλέπει επίσης ότι οι εκάστοτε μέτοχοι της Ελληνικό Α.Ε. θα έχουν υποχρέωση να αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο το 30% των μελλοντικών κερδών τους για τα κέρδη τους που ξεπερνούν τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (IRR) ύψους 15%.

Η πρόταση της εταιρείας υποστηρίζεται από συμμετέχοντες στο επενδυτικό σχήμα Global Investment Group (το οποίο απαρτίζεται από την εταιρία Al Maabar από το Abu Dhabi, από τον κινεζικό όμιλο Fosun Group και τον Όμιλο Λάτση), οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν κεφάλαια για την αποπληρωμή του τιμήματος, υποβάλλοντας μάλιστα τα αναγκαία προς τούτο έγγραφα στα πλαίσια του διαγωνισμού και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του. Σημειώνεται επίσης, ως προς τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, ότι με βάση τη Σύμβαση η σχέση δανείων με τα ίδια κεφάλαια της ΕΕΣ δεν μπορεί να ξεπερνά την αναλογία 3/1 χωρίς την έγκριση του ΤΑΙΠΕΔ.

Τα σχέδια για Golden Hall

Κατά την ανάπτυξη του νέου τμήματος του Golden Hall, τμήμα των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση (περί τα 25 εκατ. ευρώ) θα διατεθεί για την ανάπτυξη της δυτικής πτέρυγας του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC), η οποία έχει συνολική έκταση 19.400 τ.μ. και σήμερα είναι κενή. Η διοίκηση «σχεδιάζει, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), την ανακατασκευή του εν λόγω τμήματος, προκειμένου να περιλαμβάνει 250 νέες θέσεις στάθμευσης, Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων επιφάνειας τουλάχιστον 3.000 τ.μ., εμπορικά καταστήματα μέχρι 2.000 τ.μ., χώρους συγκέντρωσης κοινού (θέατρα, κινηματογράφους κλ.π). μέχρι 1.500 τ.μ., χώρους εστίασης και αναψυχής μέχρι 1.500 τ.μ., χώρους γραφείων μέχρι 3.000 τ.μ. και χώρους παιδικής αναψυχής τουλάχιστον 2.500 τ.μ.».
Επιπλέον, προ εβδομάδων η Lamda Development κατέθεσε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ίδρυση ιδιωτικού οικισμού δεύτερης κατοικίας σε οικόπεδο που κατέχει (μέσω της θυγατρικής ΓΕΑΚΑΤ) στο νοτιοδυτικό άκρο της Αίγινας. Για το ακίνητο, έκτασης 115 στρεμμάτων, έχει ήδη εκδοθεί άδεια ιδιωτικής πολεοδόμησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ