Εμφαση στην αναδιάρθρωση της ΕΛΒΑΛ

Εμφαση στην αναδιάρθρωση της ΕΛΒΑΛ
Στην αναδιάρθρωση του ομίλου ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου ΑΕ, με τις υπό εξέλιξη απορροφήσεις των θυγατρικών

Elval Colour και ΕΤΕΜ, δίνεται έμφαση για το 2014, όπως αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του ομίλου.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, έγινε ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του 2013, όπως, επίσης και αναφορά στην πορεία της εταιρείας. Ο όγκος των πωλήσεων, κατά το 2013, ανήλθε στους 233 χιλ. τόνους έναντι 242 χιλ. τόνους, το 2012, ενώ ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 6,2%, λόγω μείωσης της διεθνούς τιμής του αλουμινίου στο London Metal Exchange (L.M.E.). Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η ΕΛΒΑΛ παρουσίασε κέρδη προ φόρων, ύψους 15,6 εκατ. ευρώ, σε σχέση με κέρδη ύψους 16,4 εκατ. ευρώ, το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 45,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,9%, σε σχέση με το 2012, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 4,3 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο ομίλου, ο όγκος πωλήσεων διατηρήθηκε περίπου στα περυσινά επίπεδα, αλλά το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων οδήγησε τον τομέα έλασης αλουμινίου σε υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία. Στον τομέα διέλασης συνεχίζονται τα προβλήματα, λόγω της καθίζησης της οικοδομικής δραστηριότητας.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 74,2 εκατ. ευρώ από 80,5 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων στα 15,5 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα 0,4 εκατ. ευρώ έναντι 21,2 εκατ. ευρώ του 2012.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων, ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης της τιμής του αλουμινίου και από μη επαναλαμβανόμενες απομειώσεις παγίων στοιχείων, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, στον κλάδο διέλασης. Η επιβάρυνση κατά 12,9 εκατ. ευρώ του αναβαλλόμενου φόρου, λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 20% στο 26% και η πρόβλεψη φόρου, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, για τα αφορολόγητα αποθεματικά επιβάρυναν τα αποτελέσματα.

Σχετικά με την πορεία της εταιρείας κατά το 2014, έγινε αναφορά στα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου. Μειωμένος όγκος παραγωγής, λόγω αναβάθμισης του εργοστασίου Οινοφύτων, αλλά αυξημένος όγκος πωλήσεων (από το απόθεμα που είχε δημιουργηθεί κατά το τέλος του 2013), πιεσμένες τιμές πώλησης και ζημίες του κλάδου διέλασης, επηρέασαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα.

Επίσης, εγκρίθηκε η ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2013, η διάθεση των κερδών, ενώ απαλλάχτηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν λόγω χρήση. Εκλέχθηκε το νέο ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και επιλέχθηκε ως ανεξάρτητος ελεγκτής της εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η δέσμευση φορολογημένου υπολοίπου εις νέον για κάλυψη ίδιας συμμετοχής επενδύσεων, καθώς και η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της. Τέλος, εγκρίθηκε η διανομή αφορολόγητων αποθεματικών, που είχαν σχηματισθεί με βάση το Ν. 2238/1994, μετά την αυτοτελή φορολόγησή τους, ποσού 9.928.065,2 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ