Πώς επιχειρήσεις μπορούν να κλείσουν υποθέσεις τους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πώς επιχειρήσεις μπορούν να κλείσουν υποθέσεις τους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε έρευνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα μπορούν στο εξής, με την ανάληψη δεσμεύσεων

για τήρηση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού, να κλείσουν τις υποθέσεις τους ενώπιον της Επιτροπής.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τον νόμο, δεν θα εφαρμόζεται όμως σε σοβαρές παραβάσεις του νόμου για τον ανταγωνισμό, ούτε στις περιπτώσεις που η έρευνα της Επιτροπής βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού καθόρισε με απόφασή της τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του συστήματος ανάληψης δεσμεύσεων, με στόχο, όπως επισημαίνει, τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας (έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής στις αγορές ενέργειας και δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης).

Σύμφωνα με την απόφαση, η Επιτροπή «δεν θα αποδέχεται δεσμεύσεις στην περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρών περιορισμών του ανταγωνισμού αναφορικά με τον καθορισμό τιμών ή/και τη νόθευση διαγωνισμών ή/και τον περιορισμό της παραγωγής ή/και την εφαρμογή ποσοστώσεων ή/και την κατανομή των αγορών».

Επίσης, δεσμεύσεις κατά κανόνα δεν θα γίνονται δεκτές σε σοβαρές περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης όπως και στις περιπτώσεις που οι δεσμεύσεις είναι αόριστες ή τελούν υπό όρους, προτείνονται για παρελκυστικούς λόγους, ή δεν εξυπηρετούν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας καθώς και σε υποθέσεις επί των οποίων έχει κοινοποιηθεί στα εμπλεκόμενα μέρη η σχετική Εισήγηση.

Δεν θα γίνονται δεκτές επίσης στις υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα επιείκειας. Αντίθετα, το σύστημα των δεσμεύσεων θα εφαρμόζεται σε υποθέσεις όπου τα προβλήματα ανταγωνισμού είναι ευχερώς προσδιορίσιμα, αντιμετωπίζονται πλήρως από τις προσφερόμενες δεσμεύσεις και δεν δημιουργούνται νέα, μπορούν να επιλυθούν αποτελεσματικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και στις περιπτώσεις επίσης που οι δεσμεύσεις συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων της Επιτροπής και την επιτάχυνση της διαδικασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ