Επέστρεψε στην κερδοφορία η Ελγέκα το α΄ τρίμηνο

Επέστρεψε στην κερδοφορία η Ελγέκα το α΄ τρίμηνο
Yπερδιπλασσιασμό σημείωσαν τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων της Ελγέκα στο α΄τρίμηνο του 2014 και ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενώ τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε€ 0,1 εκατ. έναντι Ζημιών 2,0 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.


Τα Καθαρά μετά φόρων Κέρδη του Ομίλου, υπήρξαν θετικά ύψους 0,2 εκατ. έναντι Ζημιών ύψους 3,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υπήρξαν θετικά και ανήλθαν σε 0,1 εκατ. έναντι Ζημιών ύψους 3,7 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α΄ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκε στα € 69,5 εκατ. έναντι € 73,2 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας πτώση κατά 5,0%, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας.
Σε επίπεδο τομέων δραστηριότητας, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ επέτυχε να αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία του στον τομέα της Εμπορίας καταναλωτικών αγαθών, ως συνέπεια της μεταβολής του επιχειρησιακού μοντέλου της θυγατρικής του «ARISTA A.E.B.E.» και του συνακόλουθου περιορισμού των ζημιών της.
Ο εξαγωγικού προσανατολισμού τομέας της βιομηχανικής παραγωγής τροφίμων, συνεχίζει να παρουσιάζει έντονη ανοδική πορεία και αποτελέσματα, ενώ δυναμική παραμένει η παρουσία στον τομέα των «logistics», στον οποίο ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ