Μυτιληναίος:Ανοδος μεγεθών το 2013

Μυτιληναίος:Ανοδος μεγεθών το 2013
Βελτίωση των μεγεθών του σημείωσε το 2013 ο όμιλος Μυτιληναίου, ενώ σημαντική αύξηση κατέγραψαν και τα αποτελέσματα της ΜΕΤΚΑ.


Συγκεκριμένα, ο όμιλος το 2013 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1.403 εκατ.ευρώ, έναντι των 1.454 εκατ. ευρώτο 2012. Αύξηση της τάξης του 35% σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 231,9 εκατ. ευρώ από 171,2 εκατ. ευρώ το 2012, κατά την πρώτη χρονιά στην οποία καταγράφηκε πλήρης λειτουργία του συνόλου του ενεργειακού χαρτοφυλακίου.
Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 22,5 εκατ. έναντι 19,1 εκατ. το προηγούμενο έτος.
Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2013 καταγράφεται και μη επαναλαμβανόμενο έσοδο προηγούμενων χρήσεων ποσού €29 εκ. ως συνέπεια της απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας της θυγατρικής της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ» από τη ΔΕΗ, με αναδρομική ισχύ από 01.07.2010, ενώ στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2012 υπήρχε αντίστοιχο μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ποσού €10 εκ. Επίσης, στα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων καταγράφεται μη επιλαμβανόμενη ζημία €13,3 εκατ. που προκύπτει από τη διαγραφή της συμμετοχής στην ΕΛΒΟ. Δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης: α. Το όφελος από την αναδρομική ισχύ της συμφωνίας Gazprom – ΔΕΠΑ. β. Μέτρα αναδρομικής ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους που έχουν ήδη ανακοινωθεί.
Μετά από μια περίοδο παρατεταμένης ύφεσης για την ελληνική οικονομία, ο όμιλος στις αρχές του 2014 παρουσιάζει ιστορικά υψηλή λειτουργική κερδοφορία, ισόρροπη συνεισφορά των κύριων τομέων δραστηριοποίησης και συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η ραγδαία αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού και η βελτίωση του πιστωτικού του προφίλ, που επετεύχθη μέσω της μείωσης του καθαρού δανεισμού από €725 εκατ. σε €510 εκατ. και της μετατροπής του συνόλου σχεδόν του βραχυπρόθεσμού δανεισμού σε μακροπρόθεσμο (για 3 συν 2 έτη), διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου.
Ο Τομέας Έργων EPC, κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοση και το 2013 , καθώς ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ διαμορφώθηκε στα €606,5 εκατ., με το 89,8% να προέρχεται από έργα εκτός Ελλάδος, έναντι €547,5 εκατ. το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €101,9 εκατ. από €92,7 εκατ. το 2012.
Η ΜΕΤΚΑ το 2013 κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα, καθώς η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Συγκεκριμένα, το 2013 ολοκλήρωσε με επιτυχία 6 μεγάλα έργα συνολικής ισχύος άνω των 2.500 MW, ενώ υπέγραψε συμβόλαια ανάληψης 4 νέων μεγάλων έργων σε διάφορες χώρες. Το επόμενο διάστημα, η εταιρεία θα επιδιώξει την περαιτέρω ενδυνάμωση της στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται, αλλά και τη διείσδυση της σε νέες αγορές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Παράλληλα, η σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση και ανάληψη νέων έργων, αξιοποιώντας την εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η εταιρεία στις διεθνείς δραστηριότητές της.
Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου και το 2013 αντιμετώπισε ισχυρές προκλήσεις, καθώς επηρεάστηκε από τις αδύναμες διεθνείς τιμές αλουμινίου στο LME, την ανατίμηση του Ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, το υψηλό ενεργειακό κόστος, αλλά και τις ισχυρότατες φορολογικές πιέσεις. Ο κύκλος εργασιών του Τομέα διαμορφώθηκε στα €435,9 εκατ., από €506,0 εκατ. το 2012, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €48,2 εκατ., έναντι €29,0 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση λόγω της απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ. Στα τέλη του 2013, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ολοκλήρωσε το διετές δραστικό πρόγραμμα περιορισμού του κόστους «ΜΕΛΛΟΝ» και θεωρείται πλέον το πιο αποδοτικό καθετοποιημένο συγκρότημα βωξίτη, αλουμίνας, αλουμινίου της Ευρώπης, με θετικότατες προοπτικές, εάν το επιτρέψουν το ενεργειακό κόστος και η φορολογική μεταχείριση της παραγωγής στην Ελλάδα και βέβαια η πορεία των τιμών του αλουμινίου διεθνώς.
Ο Τομέας Ενέργειας ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη του Ομίλου το 2013. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Τομέα ανήλθε σε €369,1 εκατ. από €446,1 εκατ. το 2012 παρουσιάζοντας μείωση 17%, ως συνέπεια των αλλαγών στην λειτουργία της αγοράς και της μειωμένης ζήτησης λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση σε €89,1 εκατ. έναντι €65,1 εκατ., σε σύγκριση με το 2012 και αντιστοιχούν στο 38,4% των συνολικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου. Ο Όμιλος έχοντας πλέον ολοκληρώσει το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα του ιδιωτικού τομέα στο χώρο της ενέργειας, ύψους €1δις, λειτουργεί τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και είναι στρατηγικά τοποθετημένος, ώστε να ωφεληθεί τα μέγιστα από τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο ανταγωνιστικό μοντέλο αγοράς, ενώ προσβλέπει στις εξελίξεις που με βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας επιταχύνουν την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ