Στις 20 Ιανουαρίου η γ.σ της Dionic για την έκδοση ομολογιακού δανείου

   Στις 20 Ιανουαρίου η γ.σ της Dionic για την έκδοση ομολογιακού δανείου
Στις 20 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας Dionic για την έκδοση ομομολιακού δανείου.

Σημειώνεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που είχε ορισθεί για σήμερα (7 Iανουαρίου 2014) ματαιώθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, για τη συζήτηση των θεμάτων.
Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης των μετόχων περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση κοινού/ών ομολογιακού/ών δανείου/ων με κοινές ομολογίες, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, το οποίο προτείνεται να καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση των πιστωτριών τραπεζών.
Επίσης, η έκδοση μετατρέψιμου/ων ομολογιακού/ών δανείου/ων με ομολογίες δυνητικώς μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, το οποίο προτείνεται να καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση των πιστωτριών τραπεζών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των υφισταμένων μετόχων και των νέων μετόχων της εταιρείας που θα έχουν συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Οι μέτοχοι καλούνται, επίσης, να εγκρίνουν την τροποποίηση των όρων του από 8.10.2010 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας αρχικού ποσού 1,5 εκατ. ευρώ και ήδη ανεξόφλητου κεφαλαίου 520.000 ευρώ κατόπιν της από 4.10.2013 απόφασης της συνέλευσης των ομολογιούχων. Τέλος θα παράσχουν εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά τις παραπάνω αποφάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ