Ποιο πασίγνωστο εμπορικό κέντρο «ανακαινίζεται» έναντι 25 εκατ. ευρώ

Ποιο πασίγνωστο εμπορικό κέντρο «ανακαινίζεται» έναντι 25 εκατ. ευρώ
Σημαντική βελτίωση του τε λικού της αποτελέσματος πέ τυχε η Lamda Development κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Από ζημιές 14,3 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένο επίπεδο το πρώτο εξάμηνο πέρυσι, φέτος παρου σίασε κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική μείωση κατά 19,5 εκατ. περίπου των ζημιών από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του ομί λου, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Κατά το εξεταζόμενο διάστημα, το συνολικό ενοποιημένο EBITDA (κέρδη προ φόρων τό κων και αποσβέσεων) προ απο τιμήσεων ανήλθε στα 17,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 11,9%, η οποία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο της λειτουργι κής κερδοφορίας των εμπορι κών της κέντρων. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lamda, Οδυσσέα Αθανασίου: «Η συνεχής βελτίωση των οικο νομικών αποτελεσμάτων της εται ρείας αντανακλά την ανοδική τάση των εμπορικών κέντρων και το πλέον σημαντικό την πα γιωμένη εμπιστοσύνη του κοινού. Έχοντας ως κοινό παρονο μαστή των δραστηριοτήτων μας τις αναπτυξιακές προοπτικές, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για ακόμη καλύτερα απο τελέσματα στο μέλλον». Το Ελληνικό Η εν λόγω εταιρεία, όπως είναι γνωστό, έχει αναλάβει μαζί με ομάδα ισχυρών επενδυτών το έργο της αξιοποίησης του πα λιού αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Το διάστημα που διανύουμε με ενδιαφέρον αναμένεται αν θα τηρηθεί το υφιστάμενο χρονο διάγραμμα που προβλέπει την έγκριση της σχετικής σύμβασης από τη Βουλή μέχρι τα μέσα Σε πτεμβρίου, κάτι που έχει κατα στεί προαπαιτούμενο βάσει του μνημονίου. Η Lamda παράλληλα προχωρά τις διαδικασίες για την επέκταση του Golden Hall, επένδυση της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τα αποτελέ σματα, τα έσοδα της Lamda στο εξάμηνο διαμορφώθηκαν σε 21 εκατ. ευρώ έναντι 20,2 εκατ. πέρυσι. Ο δείκτης καθαρού δα νεισμού προς την αξία του επεν δυτικού χαρτοφυλακίου (Net Loan to Value) ανέρχεται στο 40,7%, επίπεδο ικανοποιητικό. Η Κα θαρή Αξία Ενεργητικού προ φό ρων (Net Asset Value) διαμορ φώθηκε σε 407,2 εκατ. (5,26 ευ ρώ ανά μετοχή), σχεδόν αμετά βλητη σε σχέση με τις 31/12/2015.

Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγο ρά λιανικής συνεχίζεται καθώς αποτελούν σημεία αναφοράς και προτίμησης από το κατα ναλωτικό κοινό. Τα εμπορικά κέντρα Ειδικότερα, η λειτουργική κερ δοφορία του The Mall Athens ανήλθε στα 13,3 εκατ., σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο κα τά 7,3%. Ο τζίρος των καταστη μάτων παρουσίασε αύξηση κα τά 3,2%, ενώ ο αριθμός των επι σκεπτών κινήθηκε ανοδικά κα τά 1,7%. Η λειτουργική κερδο φορία του Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη ανήλθε σε 6,9 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο κατά 4,5%.

Ο κύκλος εργασιών των κα ταστημάτων παρουσίασε άνοδο 3,5%. Επίσης, σημειώθηκε και αύξηση του αριθμού των επι σκεπτών κατά 1,5%, ενώ βρί σκεται σε καθεστώς πλήρους μίσθωσης. Σε ό,τι αφορά το Golden Hall, η λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε σε 7,9 εκατ., παρουσιά ζοντας επίσης σημαντική αύξηση κατά 11,3%. Ο συνολικός κύκλος εργα σιών των καταστημάτων και ο αριθμός των επισκεπτών κινή θηκαν ανοδικά κατά 7,1% και 3,3% αντίστοιχα.

Πηγή: Ναυτεμπορική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ