ΕΒΕΑ: Να παραταθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων

ΕΒΕΑ: Να παραταθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων
Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (ΦΕΚ Α’ 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8), ζητά με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γεώργιο Σταθάκη, ο Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο κ. Μίχαλος, η παράταση είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, καθώς τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κυρίως λόγω των capital controls, είναι αδύνατη η χρηματοδότησή τους μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Ταυτόχρονα, η προτεινόμενη παράταση είναι αναγκαία και για την επίτευξη μεγαλύτερης απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων.

Ακολουθεί η επιστολή του κ. Μίχαλου:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την δημόσια διαβούλευση του κειμένου που αναφέρεται στις ρυθμίσεις που αφορούν την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (ΦΕΚ Α' 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α' 8) θα θέλαμε να καταθέσουμε τις ακόλουθες προτάσεις.

Με το άρθρο 1 σχεδίου της διαβούλευσης και την παράγραφο 1α ορίζεται ότι:

"Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 (Α' 261) και η ημερομηνία ολοκλήρωσής τους έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για δέκα οκτώ (18) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 παρατείνεται ομοίως η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και η προθεσμία ολοκλήρωσής τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με το β' εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4242/2014 (Α΄50), με την προϋπόθεση της υλοποίησης, μέχρι την ημερομηνία αυτή, ήτοι τις 31-12-2016, της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου".

Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:

"Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 (Α' 261) και η ημερομηνία ολοκλήρωσής τους έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, ή προσκομιστεί σύμβαση δανείου με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επένδυσης, ή εφόσον λάβουν προκαταβολή για ποσοστό έως το 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου, ή εφόσον καλυφθεί η προβλεπόμενη ιδία συμμετοχή στο σύνολό της όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής (αμκ, αποθεματικά κλπ), η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για δέκα οκτώ (18) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 παρατείνεται ομοίως η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και η προθεσμία ολοκλήρωσής τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με το β' εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4242/2014 (Α΄50), με την προϋπόθεση της υλοποίησης, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, ή εφόσον προσκομιστεί σύμβαση δανείου με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επένδυσης, ή εφόσον λάβουν προκαταβολή για ποσοστό έως το 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου, ή εφόσον καλυφθεί η προβλεπόμενη ιδία συμμετοχή στο σύνολό της όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής (αμκ, αποθεματικά κλπ)".

Η προτεινόμενη αλλαγή κρίνεται απαραίτητη και εύλογη διότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη η άρση τους πριν από το πέρας του έτους. Κατά συνέπεια η υλοποίηση του 50% ενός επενδυτικού σχεδίου εν μέσω capital control και αδυναμίας χρηματοδότησης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θεωρείται μη ρεαλιστικός στόχος.

Παράλληλα, η προσκόμιση δανειακής σύμβασης συνεπάγεται τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και του φορέα επένδυσης από πιστωτικό ίδρυμα το οποίο δέχεται να συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου. Κατά συνέπεια, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, έχει αξιολογήσει και κρίνει θετικά τις προοπτικές υλοποίησης και βιωσιμότητας του έργου. Ομοίως η λήψη προκαταβολής συνεπάγεται την έκδοση εγγυητικής επιστολής και τη σύμπραξη πιστωτικού ιδρύματος στην υλοποίηση του έργου.

Επίσης, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου β ως εξής: "β. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι επιλέγουν τη χρήση της παράτασης του α΄ εδαφίου της περίπτωσης 1α, δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 3299/2004".

Εν συνεχεία η παράγραφος 2α του άρθρου 1 αναφέρει: "2α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 παρατείνεται:

1. i. μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012,

2. ii. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί εντός των ετών 2013 και 2014".

Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 2α του άρθρου 1 ως εξής: "2α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 παρατείνεται:

1. i. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012,

2. ii. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί εντός του έτους 2013

3. iii. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί εντός του έτους 2014".

Η εν λόγω τροποποίηση προτείνεται για λόγους ισονομίας, και καθότι τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν στον Ν.3299/04 σε ορισμένες περιπτώσεις θα ξεπεράσουν τα δέκα έτη υλοποίησης, δεν είναι δυνατόν επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν στον Νόμο 3908/2011 να υποχρεωθούν να ολοκληρώσουν σε λιγότερο από πέντε έτη, δηλαδή ούτε καν στο μισό χρονικό διάστημα από τα έργα που εντάχθηκαν στον Ν.3299/04. Κατά συνέπεια και καθώς το καθεστώς περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων αλλά και οι περιορισμοί των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων εξακολουθεί να ισχύει και για αυτά τα έργα, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου.

Επιπλέον προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 2β του άρθρου 1 της διαβούλευσης ως εξής: "β. Για τα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή και οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011 (Α' 83), το οποίο τροποποιείται ως ακολούθως :

2. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου
α. Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να παρατείνεται μέχρι δύο κατ' ανώτατο όριο έτη και μπορεί να χορηγείται εφ' άπαξ ή τμηματικά, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

αα. η υποβολή του σχετικού αιτήματος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε στην απόφαση υπαγωγής, και

αβ. έχει πραγματοποιηθεί κατά πενήντα τοις εκατό (50%) το επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε.

β. Αν διακοπούν ή καθυστερήσουν οι εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έχει υποχρέωση να το αναγγείλει. Με αίτηση του φορέα της επένδυσης η προθεσμία ολοκλήρωσης της μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε είτε με την απόφαση υπαγωγής, χωρίς στην περίπτωση αυτή να απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί κατά πενήντα τοις εκατό (50%) το εγκριθέν επενδυτικό σχέδιο, είτε με την απόφαση χορήγησης παράτασης σύμφωνα με την περίπτωση α' του παρόντος.

γ. Έχει υπογραφεί σύμβαση δανείου από πιστωτικό ίδρυμα και έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης που ορίζεται στην παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Νόμου 'Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α' 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α' 8) και άλλες διατάξεις'

δ. Έχει ληφθεί προκαταβολή για ποσοστό έως το 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης από τον φορέα επένδυσης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης που ορίζεται στην παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Νόμου 'Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α' 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α' 8) και άλλες διατάξεις'.»

Όπως επισημάνθηκε και ανωτέρω η προσκόμιση δανειακής σύμβασης συνεπάγεται τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και του φορέα επένδυσης από πιστωτικό ίδρυμα το οποίο δέχεται να συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου. Κατά συνέπεια έχει αξιολογήσει και κρίνει θετικά τις προοπτικές υλοποίησης και βιωσιμότητας του έργου. Ομοίως η λήψη προκαταβολής συνεπάγεται την έκδοση εγγυητικής επιστολής και η σύμπραξη πιστωτικού ιδρύματος στην υλοποίηση του έργου.

Κλείνοντας πρέπει να σημειώσουμε πως εξαιρετικά θετική κρίνεται η παρέμβαση που επιχειρείται μέσω του άρθρου 5 του σχεδίου της διαβούλευσης, μέσω του οποίου καταργείται η υποχρέωση για την προσκόμιση επιστολής έγκρισης δανείου, για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3908/2011 (Α' 8), για τα οποία εκδόθηκε απόφαση υπαγωγής λαμβάνοντας υπόψη και την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του Ν. 3908/2011 (Α' 8), όπως ισχύει.

Είμαστε στη διάθεσή σας για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας μας αναφορικά με την τροποποίηση των επίμαχων άρθρων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ