ΤτΕ: Ποσό 1,15 δισ. υπέρ του Δημοσίου

ΤτΕ: Ποσό 1,15 δισ. υπέρ του Δημοσίου
Στο ποσό των 1.162,8 εκατ. ευρώ, έναντι 654,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ανήλθαν τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) στη χρήση 2015, ενώ μετά διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, ποσό 1.149,5 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τις ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας τις οποίες ενέκρινε το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ τη Δευτέρα, τα καθαρά έσοδα της χρήσης 2015 ανήλθαν σε 1.897,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, σε 734,7 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τις πράξεις παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.897,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1.118,2 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 69,7%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα:

Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.763,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1.003,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 75,8%.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 22,2% και διαμορφώθηκαν σε 89,8 εκατ. ευρώ, έναντι 73,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 2,6 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 31,6 εκατ. ευρώ, έναντι 29,0 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 12,3 εκατ. ευρώ, έναντι 12,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,7%.

Σε ό,τι αφορά τα γενικά λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις και λοιπά έξοδα) μειώθηκαν κατά 7,4 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 326,2 εκατ. ευρώ, έναντι 333,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στη μείωση των λειτουργικών εξόδων συνέβαλαν κυρίως οι δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες μειώθηκαν κατά 7,7 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου, σχηματίστηκαν προβλέψεις ύψους 408,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2015. Oι προβλέψεις της Τράπεζας έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν, μεταξύ άλλων, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις, πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη μεταβολή των επιτοκίων, κινδύνους αντισυμβαλλομένων από πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, γενικούς λειτουργικούς κινδύνους και υποχρεώσεις. Το συνολικό ύψος των προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, διαμορφώθηκε σε 7.198,5 εκατ. ευρώ.