Για παραβάσεις στη λειτουργία του ανταγωνισμού ελέγχονται οι εργολήπτες

Στις 8 Φεβρουαρίου συνεδριάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Για παραβάσεις στη λειτουργία του ανταγωνισμού ελέγχονται οι εργολήπτες

Τα ευρήματα από την έρευνα της υπηρεσίας αναφέρονται ενδεικτικά σε καταστατικές διατάξεις ή διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας, ενέργειες και αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των εμπλεκομένων μερών

Στις 8 Φεβρουαρίου 2018 θα συνεδριάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να εξετάσει εάν συντρέχει παράβαση των όρων ανταγωνισμού στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έργων.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη συμπεριφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) και των ακόλουθων περιφερειακών πρωτοβάθμιων συνδέσμων εργολάβων, εργοληπτών και εγκαταστατών ηλεκτρολόγων, η πλειονότητα των οποίων αποτελούν μέλη της Ομοσπονδίας: «Ο ΒΑΤΤ» Ν. Αχαΐας, Ν. Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων-Ηπείρου, Ν. Δωδεκανήσου, Ν. Ηρακλείου, Ν. Λασιθίου, Ν. Ρεθύμνου, Ν. Χανίων, Πειραιά, Αττικής, Πάρου, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΠΣΕΗΠΑΜΤΕ), καθώς επίσης και στις πρακτικές αστικών εταιριών ή ταμείων αρωγής που σχετίζονται με ορισμένους από τους ανωτέρω συνδέσμους - του Ταμείου Αρωγής Αδειούχων Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ιωαννίνων-Ηπείρου, και των Αστικών Εταιριών Αδειούχων Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ηρακλείου, Ρεθύμνου, ΠΣΕΗΠΑΜΤΕ.

Όπως επισημαίνεται στο βασικό τμήμα της εισήγησης, από την έρευνα της υπηρεσίας προκύπτουν στοιχεία, ότι επί σειρά ετών, η ΠΟΣΕΗ συντόνιζε τους συνδέσμους-μέλη της προκειμένου να επιτευχθεί τιμολογιακή εναρμόνιση, ενώ οι σύνδεσμοι ηλεκτρολόγων ή τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, κατά περίπτωση είχαν προχωρήσει σε καθορισμό, ελάχιστης ή ενιαίας αμοιβής θεώρησης ή και εκπόνησης μελέτης-σχεδίου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο πλαίσιο έκδοσης της υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) για τα μέλη τους, ελάχιστης ή ενιαίας αμοιβής για τη διενέργεια των απαιτούμενων μετρήσεων για την έκδοση ΥΔΕ, για τη διενέργεια ελέγχων και επανελέγχων στο πλαίσιο έκδοσης ΥΔΕ, για την τοποθέτηση υλικών στήριξης, για την έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων καταστημάτων, για την εκπόνηση σχεδίων τηλεφωνικών εγκαταστάσεων και για λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες μέσω της σύνταξης τιμοκαταλόγων εργασιών και υλικών (καλωδιώσεις, φωτισμοί κ.λπ.), κατά παράβαση του άρθρου 1 ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ.

Τα ευρήματα από την έρευνα της υπηρεσίας αναφέρονται ενδεικτικά σε καταστατικές διατάξεις ή διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας, ενέργειες και αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των εμπλεκομένων μερών, μεταξύ άλλων σε σχέση με την είσπραξη των ελαχίστων ή ενιαίων αμοιβών που είχαν καθορισθεί και την επιστροφή τους στους ηλεκτρολόγους μέλη τους, την τήρηση τιμοκαταλόγων, κ.λπ. κατά περίπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών