Αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης με «μπόνους» για τα υβριδικά και μηδενισμό για τα ηλεκτρικά

Αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης με «μπόνους» για τα υβριδικά και μηδενισμό για τα ηλεκτρικά

Ευνοϊκότερο για όσους σκέπτονται να αποκτήσουν υβριδικό όχημα γίνεται το σύστημα υπολογισμού τελών ταξινόμησης, ενώ αντίθετα σημαντικά μεγάλη θα είναι η επιβάρυνση για όσους επιλέξουν ρυπογόνο όχημα. Πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης προβλέπεται για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Στο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών εισάγεται προοδευτική κλίμακα υπολογισμού των τελών ταξινόμησης για τα επιβατικά οχήματα, που ξεκινά από το 4% για αυτοκίνητα φορολογητέας αξίας έως 4% και φτάνει ως το 30% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 30.000 ευρώ φορολογητέας αξίας. Συγκεκριμένα, η κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

Φορολογητέα αξία

Αξία από (ευρώ)

Αξία έως και (ευρώ)

Συντελεστής

0

14.000

4%

>14.000

17.000

26%

>17.000

20.000

53%

>20.000

25.000

62%

>25.000

30.000

71%

>30.000

30%

Τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από την Οδηγία 2007/46/ΕΚ, όπως ισχύει και ειδικότερα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κανονισμό 692/2008, όπως ισχύει, με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη από ή ίση με 51 γρ./χλμ., απαλλάσσονται από το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης.

Τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη ή ίση με 50 γρ./χλμ., απαλλάσσονται από το 75% του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόμησης.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κανονισμό 692/2008, δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα -CO2 (συνδυασμένος κύκλος) είναι:

α) μικρότερη ή ίση των 100 γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης μειώνονται κατά 5%,

β) μεγαλύτερη από 120 και μικρότερη από ή ίση με 140 γρ./χλμ, αυξάνονται κατά 10%,

γ) μεγαλύτερη από 140 και μικρότερη από ή ίση με 160 γρ./χλμ, αυξάνονται κατά 20%,

δ) μεγαλύτερη από 160 και μικρότερη από ή ίση με 180 γρ./χλμ, αυξάνονται κατά 30%,

ε) μεγαλύτερη από 180 και μικρότερη από ή ίση με 200 γρ./χλμ, αυξάνονται κατά 40%,

στ) μεγαλύτερη από 200 και μικρότερη από ή ίση με 250 γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 60%,

ζ) μεγαλύτερη από 250 γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 100%

Για επιβατικά αυτοκίνητα , τα οποία:

α) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6 με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης ως προς την πρώτη ταξινόμηση έως και 31.8.2018, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ) και 692/2008 (ΕΕ) ή 2017/1151 (ΕΕ) ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών, ή τις προδιαγραφές του Κανονισμού 595/2009 (ΕΚ) Euro VI, οι συντελεστές προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

β) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6 και 5b, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης έως και 31.8.2015, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΕ) ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών, ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2 ή C (EEV) των Οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro V, οι συντελεστές προσαυξάνονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

γ) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 5a, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης έως και 31.12.2012, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΕ) ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2 ή C (EEV) των Οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro V, που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69 ΕΚ γραμμή (φάση) Β Euro 4, ή τις προδιαγραφές της σειράς Β1 των Οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro IV που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69 ΕΚ γραμμή (φάση) Α Euro 3, της Οδηγίας 94/12 ΕΚ, Euro 2, της Οδηγίας 91/441 ΕΟΚ Euro 1, ή τις προδιαγραφές των Οδηγιών 1999/96/ΕΚ, 2005/55/ΕΚ, φάση Α Euro III, 91/542/ΕΟΚ φάση Β Euro II, 91/542/ΕΟΚ φάση Α Euro I, οι συντελεστές προσαυξάνονται κατά ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%.)

δ) δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων εκπομπών (Euro) ή τις προδιαγραφές Κανονισμών και Οδηγιών που αφορούν στις εκπομπές των οχημάτων συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι συντελεστές προσαυξάνονται κατά ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%), με επιπλέον εφαρμογή επί αυτών

ε) δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισμού 168/2013 (ΕΕ) ή της Οδηγίας 2002/51 ΕΚ, οι συντελεστές προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Για αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυκλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 168/2013 (ΕΕ) και της Οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 (EE L 124 της 9.5.2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισμού 168/2013 (ΕΕ) ή της Οδηγίας 2002/51/ΕΚ ή μεταγενέστερης, οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης ορίζονται ως ακολούθως:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών

0%

Από 50 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά

4%

Από 501 μέχρι 900 κυβικά εκατοστά

7%

Aπό 901 κυβικά εκατοστά και πάνω

11%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ