Μείωση επιτοκίου στη ρύθμιση για τις ασφαλιστικές εισφορές, με ν/σ στη Βουλή

Μείωση επιτοκίου στη ρύθμιση για τις ασφαλιστικές εισφορές, με ν/σ στη Βουλή

Στο σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, προτείνεται διάταξη που εισάγει στην τρέχουσα ρύθμιση για τις οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε χθες το βράδυ το σχέδιο νόμου «Επείγουσες διατάξεις των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού και διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών», με το οποίο εισάγονται ρυθμίσεις για την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων, όπως ενδεικτικά ζητήματα εκπαίδευσης, κυβερνησιμότητας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τροποποιήσεις των κωδίκων του ποινικού δικαίου, καθώς και θέματα ψηφιακής πολιτικής, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 2-8-2019 και ώρα 12.00.

Στο σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, προτείνεται διάταξη που εισάγει στην τρέχουσα ρύθμιση για τις οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων μείωση του προβλεπόμενου τόκου που επιβαρύνει το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογιζόμενο, και με τον τρόπο αυτό ορίζεται στο εξής από τις πέντε (5), που ίσχυε αρχικά, στις τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «με τη μείωση αυτή θα καταστεί πιο ελκυστική η υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς θα διασφαλίζονται τόσο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών όσο και η συνεπής παρακολούθηση και καταβολή των δόσεων της ρύθμισης, μαζί με την καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Περαιτέρω η υιοθετούμενη μείωση προτείνεται, προκειμένου να εξισωθούν τα επιτόκια των ρυθμίσεων των οφειλετών του Δημοσίου με το ύψος του νόμιμου επιτοκίου και του επιτοκίου υπερημερίας κάθε οφειλής του Δημοσίου έναντι των πολιτών, το οποίο με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του νόμου 4607/2019 περιορίστηκε και πλέον ισούται προς το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΜRO), που ισχύει κατά την ημερομηνία άσκησης του ένδικου βοηθήματος, πλέον τριών (3,00) εκατοστιαίων μονάδων ετησίως.

Ακόμη, προτείνεται ρύθμιση που θα εμπλουτίζεται το ΟΠΣ «Μητρώο Πολιτών» με τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης [ΑΜΚΑ] κάθε ασφαλισμένου και έτσι καθίσταται εφικτή η αυτοματοποιημένη λήψη δεδομένων από αρχές της δημόσιας διοίκησης και επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες (π.χ. έκδοση πράξεων απονομής σύνταξης).

Επιπλέον, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται η τροποποίηση διατάξεων του ν. 3607/2007 για την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Με το συγκεκριμένο άρθρο θεσπίζονται επιμέρους τροποποιήσεις σε διατάξεις του ν. 3607/2007, προκειμένου να διευκολυνθεί η εταιρεία στην υλοποίηση του στόχου της, ήτοι την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες θα υποστηρίζουν την ορθή, πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης και παροχής υγείας σε βάθος χρόνου και την εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω της παροχής σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. εποπτεύεται εφεξής από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο παρόν άρθρο προτείνονται τροποποιήσεις που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, τη νέα δομή του ΔΣ, ενώ προβλέπεται η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για μια σειρά θεμάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα της εταιρείας να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες με τους φορείς στους οποίους παρέχει υπηρεσίες. Τέλος, ορίζεται ότι δύνανται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην ΗΔ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. με απόσπαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ