Στο 4,5% η μηνιαία πάγια κράτηση των μετόχων του ΜΤΠΥ

Στο 4,5%  η μηνιαία πάγια κράτηση των μετόχων του ΜΤΠΥ

Σκοπός θέσπισης της διάταξης αυτής είναι η ταύτιση των ασφαλιστέων και συντάξιμων αποδοχών του ΜΤΠΥ με αυτές που λαμβάνονται υπόψη για την κύρια σύνταξη, ενώ το νέο ποσοστό κράτησης, από την 1.1.2017, επιβάλλεται στις πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές των μετόχων του

Στο 4,5% διαμορφώνεται το ποσοστό της μηνιαίας πάγιας κράτησης των μετόχων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), ενώ, ταυτόχρονα, προσδιορίζεται μία ενιαία βάση υπολογισμού για όλους τους μετόχους επί της οποίας θα υπολογίζεται το νέο ποσοστό.
Αυτό επισημαίνεται σε εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, σχετικά με το άρθρο 19 του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», με το οποίο προβλέπεται η τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ/τος 422/1981 που αφορά το ΜΤΠΥ.
Σκοπός θέσπισης της διάταξης αυτής είναι η ταύτιση των ασφαλιστέων και συντάξιμων αποδοχών του ΜΤΠΥ με αυτές που λαμβάνονται υπόψη για την κύρια σύνταξη, ενώ το νέο ποσοστό κράτησης, από την 1.1.2017, επιβάλλεται στις πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές των μετόχων του.

Αναλυτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα:
Α) Όσοι εκ των μετόχων του ΜΤΠΥ αμείβονται με τις διατάξεις του νέου ενιαίου μισθολογίου (ν. 4354/2015), το νέο προβλεπόμενο ποσοστό 4,5% υπέρ του Ταμείου, από την 1.1.2017, επιβάλλεται στις πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές και, ειδικότερα, σε εκείνες τις αποδοχές που επιβάλλεται κράτηση υπέρ κύριας και επικουρικής σύνταξης (σχετ. 1 και 2).
Συνεπώς, από την ως άνω ημερομηνία, η βάση επί της οποίας επιβάλλεται η κράτηση υπέρ του ΜΤΠΥ, αποτυπώνεται κατωτέρω:

«Παλαιοί ασφαλισμένοι»
α. Ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 27 του ν. 4354/15
β. Το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης
γ. Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο για όσους υπηρετούν στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ).

«Νέοι ασφαλισμένοι»
α. Ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 27 του ν. 4354/15 και
β. τα επιδόματα και οι παροχές των άρθρων, 15 (οικογενειακή παροχή), 16 (καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης), 18 (επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας), ανεξαρτήτως εάν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ΒΑΕ και 19 (επίδομα απομακρυσμένων–παραμεθόριων περιοχών) του ν. 4354/2015.
Το ανώτατο όριο επί των οποίων υπολογίζονται οι τακτικές μηνιαίες εισφορές, προκύπτει από τα οριζόμενα στις παρ. 2 α και β του άρθρου 5 του ν. 4387/2016.
Β) Όσοι εκ των μετόχων αμείβονται με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, το νέο προβλεπόμενο ποσοστό 4,5% υπέρ του ΜΤΠΥ, από την 1.1.2017, επιβάλλεται σε εκείνες τις αποδοχές που επιβάλλεται κράτηση υπέρ κύριας σύνταξης.
Ειδικότερα, η προβλεπόμενη κράτηση επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4488/2017, στις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της παρ. 10 του άρθρου 153 του ιδίου νόμου, με εξαίρεση την προσωπική διαφορά.
Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, πλέον παύει να γίνεται κράτηση υπέρ του Ταμείου επί του ποσού των 140,80 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3513/2006.