Η πόρτα για τη σύνταξη ανοίγει σε 55.000 ασφαλισμένους του ΙΚΑ και του ΟΓΑ

Η πόρτα για τη σύνταξη ανοίγει σε 55.000 ασφαλισμένους του ΙΚΑ και του ΟΓΑ
Στη σύνταξη βγαίνουν φέτος 55.000 ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και του ΟΓΑ. Σε καλύτερη µοίρα είναι όσοι είχαν κλειδώσει τις προϋποθέσεις µέχρι το τέλος του 2012, ενώ κοινές προϋποθέσεις ισχύουν για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα από 1ης Ιανουαρίου 2013 και µετά.

Σύμφωνα με το Εθνος για τους αγρότες περιορισμένα είναι τα «παράθυρα» για την έξοδο των αγροτών στη σύνταξη. Ακόμα και οι μητέρες ανηλίκων ακολουθούν τα γενικά όρια ηλικία και δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησα.

Αναλυτικά προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη εφόσον:

 • Έχουν συμπληρώσει 15ετία και το 65ο έτος μέχρι το τέλος του 2012.
 • Συμπληρώνουν 15ετία κατά το 67ο έτος μετά την 1η Ιανου-αρίου 2013.
 • Έχουν 40 έτη ασφάλισης και το 62ο έτος.

Τα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι είναι τα εξής:

 • Ο χρόνος καταβολής εισφορών πρόσθετης ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί ως χρόνος διανυθείς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου.
 • Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας συνυπολογίζεται στον χρόνο ασφάλισης μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
 • Σε περίπτωση που η ασφάλιση στον Κλάδο είναι μικρότερη των 15 ετών, προκειμένου να χορηγηθεί και η βασική σύνταξη θα πρέπει να αποδεικνύεται 25ετής συστηματική απασχόληση με αγροτικές ή άλλες εργασίες που τα πρόσωπα που τις ασκούν καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικία.
 • Το ποσό της βασικής σύνταξης για τους συνταξιοδοτημένους από τον Κλάδο από 1ης Ιανουαρίου 2003 μέχρι και το έτος 2026 όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά μειώνεται ανάλογα με το έτος έναρξης τα συνταξιοδότησης, σε ποσοστό 4%τον χρόνο.
 • Από 1ης Ιανουαρίου 2027 δεν θα χορηγείται βασική σύνταξη.

Ποιο ανασφάλιστοιαποκτούν το δικαίωμα να λάβουν σύνταξη

Το δικαίωμα να λάβουν σύνταξη από τον ΟΓΑ έχουν ανασφάλιστοι υπερήλικοι που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος τα ηλικίας τους.
 • Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ανεξαρτήτου ποσού.
 • Σε περίπτωση εγγάμων δεν λαμβάνει ο/η σύζυγο τους σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του Ν. 4169/1961.
 • Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια τα συνταξιοδότησής τους.
 • Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους, δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ.
 • Στην περίπτωση εγγάμων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ