Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμα 1,1 εκατ. ευρώ σε εταιρείες ειδών ψύξης και θέρμανσης

 Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμα 1,1 εκατ. ευρώ σε εταιρείες ειδών ψύξης και θέρμανσης

Η ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Ολομέλειας της ΕΑ έλαβε χώρα τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2021 

 

Με την υπ’ αρ. 760/2021 απόφασή της, η Ολομέλεια της ΕΑ ομόφωνα αποφάσισε, κατόπιν της σχετικής Εισήγησης, ότι, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από επιτόπιους ελέγχους και λοιπά μέτρα έρευνας, αποδεικνύεται ότι οι ως άνω εταιρείες έχουν υιοθετήσει, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα η καθεμία, κατά την περίοδο 2011 έως και 2020, πρακτικές καθορισμού λιανικών τιμών στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών με τους λιανοπωλητές τους.
Υπό το φως των διαπιστώσεων αυτών, η ΕΑ επέβαλε πρόστιμα στις εν λόγω εταιρείες, τις υποχρέωσε να παύσουν τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, στον βαθμό που αυτές συνεχίζονται και να τις παραλείπουν στο μέλλον, και τις απείλησε με πρόστιμο, αν με απόφαση της ΕΑ βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των παραβάσεων.
Συγκεκριμένα, η ΕΑ επέβαλε τα εξής πρόστιμα:
• στην εταιρεία «CLIMA CONTROL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», πρόστιμο συνολικού ύψους είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€ 22.616,15), για παραβίαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011˙
• στην εταιρεία «ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ» πρόστιμο συνολικού ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι ευρώ και 57 λεπτών (€ 24.256,57),για παραβίαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011·
• στην εταιρεία «AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόστιμο συνολικού ύψους εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ και τριών λεπτών (€ 67.909,03), για παραβίαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ·
• στην εταιρεία «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» πρόστιμο συνολικού ύψους εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (€ 133.600,66), για παραβίαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ·
• στην εταιρεία «IQ SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόστιμο συνολικού ύψους τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (€ 32.459,87), για παραβίαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011·
• στην εταιρεία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόστιμο συνολικού ύψους πεντακοσίων εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (€ 509.275,85),για παραβίαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ·
• στην εταιρεία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» πρόστιμο συνολικού ύψους έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ και τριών λεπτών (€ 6.840,03), για παραβίαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011·
• στην εταιρεία «Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» πρόστιμο συνολικού ύψους διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 224.216,67),για παραβίαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ · και
• στην εταιρεία «F.G. EUROPEΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» πρόστιμο συνολικού ύψους εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 146.206,78), για παραβίαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ