Επανήλθε στο ταμπλό του ΧΑ η Alumil

Επανήλθε στο ταμπλό του ΧΑ η Alumil

Κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας για τη φετινή τους πορεία επικρατεί στον εισηγμένο όμιλο Αλουμύλ.

 

Η μετοχή της Alumil επανήλθε στο χρηματιστηριακό ταμπλό καθώς δημοσιοποιήθηκε η οικονομική έκθεση του ομίλου για το 2017.

Εκεί φαίνεται ότι ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου αυξήθηκε το 2017 κατά 4,61%, από 154,3 εκατ. ευρώ, σε 161,4 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια παρουσιάζει επίσης αύξηση κατά 33,81% και ανήλθε σε 6,27 εκατ., από 4,69 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016.
Οι εμπορικές απαιτήσεις του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονται σε 88,8 εκατ. ευρώ έναντι των οποίων έχει σχηματισθεί πρόβλεψη απομείωσης ποσού 41,6 εκατ.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι σημειώσεις του ορκωτού λογιστή, ο οποίος διατυπώνει "την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της”. Με τα δάνεια να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, η Alumil βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της, όπως όμως επισημαίνει ο ορκωτός λογιστής, η ικανότητα εταιρείας και ομίλου να ολοκληρώσουν την αναδιάρθρωση δεν μπορεί να διασφαλιστεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ