ΧΑ: Επιβολή ορίων διακύμανσης σε επιλεγμένες μετοχές

ΧΑ: Επιβολή ορίων διακύμανσης σε επιλεγμένες μετοχές
Τα όρια αφορούν μετοχές χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή συνεδρίασή της ενέκρινε,την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Σεπτέμβριο 2016, για τις μετοχές χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας (μέση μηνιαία κυκλοφοριακή ταχύτητα προηγούμενου μήνα μικρότερη ή ίση του 0,01%) τουΠίνακα 1, κατ’ εφαρμογή της Απόφασης 22 του ΔΣ ΧΑ.

Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

Πίνακας 2: Μετοχές που εισέρχονται στον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας

Πίνακας 3: Μετοχές που εξέρχονται από τον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας.