Περαιτέρω χαλάρωση στα capital controls

Περαιτέρω χαλάρωση στα capital controls
Επιπλέον χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων, μετά από απόφαση της Επιτροπής Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Όπως ορίζεται το μέγιστο όριο του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών [της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84)[ αυξάνει στο ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων ευρώ (€ 43.291.000).

Παράλληλα προβλέπεται ανακατανομή του ως άνω ποσού ανά ίδρυμα πληρωμών, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2017, βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Τα μηνιαία όρια ανά πάροχο υπηρεσιών πληρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει από το σύνολο των εμβασμάτων προς το εξωτερικό που εκτελέσθηκαν ανά μήνα μείον τα ποσά εμβασμάτων από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν από τον πάροχο κατά τον ίδιο μήνα σε δικαιούχους στην Ελλάδα.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ανά 10ήμερο, καθώς και στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός: α) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά την οικεία περίοδο και β) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εισερχόμενων εντολών από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν σε δικαιούχους στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο.

Δείτε το ΦΕΚ με ολόκληρη την απόφαση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ