Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την αποστολή εμβασμάτων προς το εξωτερικό

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την αποστολή εμβασμάτων προς το εξωτερικό
Μικρό αποδεικνύεται το μηνιαίο όριο των τραπεζών για αποστολή εμβασμάτων προς το εξωτερικό, καθώς εξαντλείται τους τελευταίους μήνες γρήγορα.

Οι αρμόδιες επιτροπές στο υπουργείο Οικονομικών έχουν ορίσει τα όρια αποστολής εμβασμάτων για κάθε τράπεζα ή ίδρυμα πληρωμών.

Οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι έχουν τα μεγαλύτερα όρια. Ωστόσο και αυτά εξαντλούνται γρήγορα τους τελευταίους μήνες.

Ελεύθερα τα πρώτα 1.000 ευρώ

Αυτό συνέβη μετά την αύξηση του ορίου αποστολής εμβάσματος προς λογαριασμό ξένης τράπεζας από τα 500 στα 1.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυμα τον περασμένο Μάρτιο.

Ως αποτέλεσμα η αύξηση του μέσου εμβάσματος ανά πελάτη, επιτάχυνε την εξάντληση του ορίου κάθε τράπεζας.

Για παράδειγμα, στην Τράπεζα Πειραιώς εξαντλείται το σχετικό όριο από τον Απρίλιο και μετά, στις 15 κάθε μήνα.

Αποστολή με δικαιολογητικά

Από την άλλη πλευρά, για εμπορικούς σκοπούς, πληρωμή διδάκτρων στο εξωτερικό ή καταβολή νοσηλίων, απαιτείται η προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Ειδικότερα, επιτρέπονται, χωρίς να απαιτείται έγκριση από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των τραπεζών ή την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών:

- Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων

Εάν το ποσό της πληρωμής δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανά ημέρα, ανά πελάτη, τότε η διαδικασία είναι απλή

Αυτό γίνεται κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλη τράπεζα.

Οι εν λόγω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε τράπεζα.

- Συναλλαγές φυσικών προσώπων που επιβάλλονται από σοβαρούς λόγους υγείας ή εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους

Ο λόγος γίνεται για εκτέλεση πληρωμών προς το εξωτερικό ή ανάληψη μετρητών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα.

Από αυτά πρέπει να αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων. Ισχύει μηνιαίο όριο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο (με μία ή περισσότερες συναλλαγές) στο σύνολο των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα προαναφερόμενα αιτήματα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα προαναφερόμενα φυσικά πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλη τράπεζα.

Οι ως άνω επιτρεπόμενες συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών.

- Συναλλαγές για εμπορικούς σκοπούς στο εξωτερικό

Για συναλλαγές που αφορούν εισαγωγές άνω των 10.000 ευρώ απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

- Πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων

Η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή, και
μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού κάλυψης νοσηλίων και ιατρικών εξόδων με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.

Επίσης, επιτρέπεται η ανάληψη από τραπεζικό λογαριασμό και η μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών μέγιστου εφάπαξ ποσού δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό προσώπου που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης τεκμηρίωσης του σκοπού της μετάβασης.

- Πληρωμή διδάκτρων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού

Η πληρωμή διδάκτρων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή, και
μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.
Επίσης, επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο το φοιτητή.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω ποσά πιστώνονται απευθείας σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, με την προσκόμιση μισθωτηρίου συμβολαίου ή άλλων σχετικών δικαιολογητικών, τότε επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

πηγή: moneyonline.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ