Ντράγκι: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να λάβει δράση αν κριθεί αναγκαίο

Ντράγκι: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να λάβει δράση αν κριθεί αναγκαίο
Στη διαβεβαίωση ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αναλάβει δράση, αν κρίνει ότι ενισχύονται οι καθοδικοί κίνδυνοι για τον στόχο του πληθωρισμού, προχώρησε ο επικεφαλής της τράπεζας Μάριο Ντράγκι σε επιστολή του προς τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ακολουθεί η επιστολή

«Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 11 Νοεμβρίου 2015.

Κατά την επόμενη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα αξιολογήσει διεξοδικά την έντασηκαι την επιμονή των παραγόντων που επιβραδύνουν την επάνοδο του πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλάπλησίον του 2%, λαμβανομένων υπόψη των συνεχιζόμενων ανησυχιών για τις προοπτικές ανάπτυξης στιςοικονομίες με αναδυόμενες αγορές καθώς και των πιθανών επιδράσεων στην οικονομία της ζώνης του ευρώαπό τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στις αγορές βασικών εμπορευμάτων.

Βάσει των συμπερασμάτων που θα εξαγάγει, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεξετάσει τον διευκολυντικό χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής. Την εν λόγω αξιολόγηση θα υποβοηθήσουν οι νέες προβολές τωνεμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες μέχρι τότε, καθώς και το υλικό πουέχουν ετοιμάσει εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ, κατόπιν διαβούλευσης με τις επιτροπές του Ευρωσυστήματος,σχετικά με τη μέχρι στιγμής τόνωση της οικονομίας από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής και σχετικά με τοεύρος των μέσων τα οποία είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο να ενισχυθεί ο διευκολυντικόςχαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής.

Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ενισχύονται οι καθοδικοί κίνδυνοι όσον αφορά στον μεσοπρόθεσμό μας στόχο για τη σταθερότητα των τιμών, η ΕΚΤ θα αναλάβει δράση χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της εντολής της.

Ειδικότερα, η ΕΚΤ θεωρεί ότι το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ένα ισχυρό καιευέλικτο μέσο, δεδομένου ότι μπορεί να προσαρμόζεται ως προς το μέγεθος, τη σύνθεση ή τη διάρκειά τουώστε να επιτυγχάνεται μια περισσότερο διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Επιπλέον, εάν κριθεί αναγκαίο, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και άλλα μέσα, προκειμένου να ενισχυθεί οαντίκτυπος του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων».