Στα 27,8 δισ. ευρώ η χρηματόδητηση της Alpha Bank από το Ευρωσύστημα

Στα 27,8 δισ. ευρώ η χρηματόδητηση της Alpha Bank από το Ευρωσύστημα
Σε 27,8 δισ. ευρώ ανερχόταν η χρηματοδότηση της Alpha Bank από τον μηχανισμό χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος κατά την 30η Ιουνίου 2015, εκ τω οποίων 4,8 δισ. λάμβανε μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) και 23,0 δισ. ευρώ μέσω του μηχανισμού ELΑ.

Σε ανακοίνωσή της η τράπεζα αναφέρει ότι οι τυχόν επιπτώσεις των πρόσφατων εξελίξεων στην κεφαλαιακή της επάρκεια καθώς και στη διαμόρφωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν επί του παρόντος.

Άλλωστε, η επικείμενη διαγνωστική διαδικασία που θα διενεργήσει ο οικείος επόπτης (SSM) αποσκοπεί στην ποσοτικοποίηση των ανωτέρω επιπτώσεων και η τράπεζα δεν δύναται να προκαταλάβει τα αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας.

Επιπλέον, η διαδικασία αναγνώρισης των αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων της 30.6.2015 βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά αποτελέσματα θα καταστούν διαθέσιμα με τη δημοσίευση των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier I) της τράπεζας, σε ενοποιημένη βάση, με στοιχεία 31.3.2015 ανήρχετο σε 13,1%, ενώ το ύψος των αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων ανήρχετο συνολικά σε 3,7 δισ. ευρώ, εκ του οποίου ποσοστό 70% περίπου σχετίζεται με τις ζημίες απομειώσεως δανείων και απαιτήσεων καθώς και τις ζημίες από το PSI.