ΕΤΕ: Στα 27,6 δισ. ευρώ η εξάρτηση από το Ευρωσύστημα

ΕΤΕ: Στα 27,6 δισ. ευρώ η εξάρτηση από το Ευρωσύστημα
Στα 27,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η έκθεση της Εθνικής Τράπεζας στο Ευρωσύστημα την 30 Ιουνίου 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 2 δισ. ευρώ σε σχέση με τις 19 Μαΐου 2015, ενώ τον Ιούλιο δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή.

Η αξία των μη χρησιμοποιούμενων ενεχύρων υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ σε τρέχουσες αποτιμήσεις, ενώ οι τρέχουσες εκροές καταθέσεων έχουν ήδη εμφανίσει τάσεις σημαντικής αποκλιμάκωσης.

Επιπλέον, η όποια επίπτωση από τις πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα στην κεφαλαιακή επάρκεια και στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων της ΕΤΕ δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν επί του παρόντος.

Σημειώνεται, ότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την επικείμενη Άσκηση Συνολικής Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment) που θα διενεργηθεί άμεσα από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism, SSM) στο πλαίσιο της «Δήλωσης της Συνόδου για το ευρώ της 12 Ιουλίου 2015» και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ανακεφαλαιοποίησης, σε περίπτωση που από την Άσκηση προκύψουν κεφαλαιακές ελλείψεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας την 31 Μαρτίου 2015 ανέρχονταν σε 3,855 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 1,888 εκατ. ευρώ αφορά στις ζημιές από το PSI (Private Sector Involvement) το 2012, 1,385 εκατ. ευρώ σε ζημιές πιστωτικού κινδύνου και 582 εκατ. ευρώ σε φορολογικές ζημιές.

Η ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αξιολογείται περιοδικά στο πλαίσιο της σύνταξης των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα, θετικά και αρνητικά, στοιχεία, περιλαμβανομένης της πραγματοποίησης των ήδη υπαρκτών φορολογικών προσωρινών διαφορών, των πρόσφατων οικονομικών αποτελεσμάτων και των προβλεπόμενων μελλοντικών φορολογικών κερδών.