Τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank για το 2014

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank για το 2014
Με ζημιές της τάξης των 524 εκατ ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται ζημιές από απομείωση υπεραξίας και λοιπές διαγραφές ύψους 218 εκατ ευρώ, «έκλεισε» το τελευταίο τρίμηνο 2014 για την Eurobank, ωστόσο ύστερα από μεγάλο διάστημα η τράπεζα αύξησε κατά 164εκατ ευρώ τις νέες χορηγήσεις δανείων το 4ο τρίμηνο και πέτυχε βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 48,8% σε επίπεδο έτους.


«Το 4ο τρίμηνο του 2014 υπήρξε το πρώτο τρίμηνο με θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης για τον Όμιλο, μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα» υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Φωκίων Καραβίας, σημειώνοντας πως «παραμένει ο στόχος της επιστροφής στην κερδοφορία μέσα στο 2015».

«Προτεραιότητα για τον όμιλο είναι η διατήρηση της κεφαλαιακής ισχύος της τράπεζας, η διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για τον Όμιλο και η στήριξη των πελατών μας» αναφέρει στη δήλωση του ο πρόεδρος του ομίλου, Νικόλαος Καραμούζης.

Αναλυτικά η δήλωση του Νικόλαου Καραμούζη έχει ως εξής:

«Με ζημιές της τάξης των 524 εκατ ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται ζημιές από απομείωση υπεραξίας και λοιπές διαγραφές ύψους 218 εκατ ευρώ, «έκλεισε» το τελευταίο τρίμηνο 2014 για την Eurobank, ωστόσο ύστερα από μεγάλο διάστημα η τράπεζα αύξησε κατά 164εκατ ευρώ τις νέες χορηγήσεις δανείων το 4ο τρίμηνο και πέτυχε βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 48,8% σε επίπεδο έτους.

Το 4ο τρίμηνο του 2014 υπήρξε το πρώτο τρίμηνο με θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης για τον Όμιλο, μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα» υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Φωκίων Καραβίας, σημειώνοντας πως «παραμένει ο στόχος της επιστροφής στην κερδοφορία μέσα στο 2015.

Προτεραιότητα για τον όμιλο είναι η διατήρηση της κεφαλαιακής ισχύος της τράπεζας, η διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για τον Όμιλο και η στήριξη των πελατών μας»

Ο Διευθύνων ΣύμβουλοςΦωκίων Καραβίας από την πλευρά του δήλωσε:

«Η βελτίωση των οργανικών αποτελεσμάτων της Τραπέζης συνεχίστηκε, παρά τη σταδιακή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Εφαρμόζουμε με συνέπεια τον επιχειρηματικό μας σχεδιασμό, με τις αναγκαίες προσαρμογές στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Προχωρήσαμε σε περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού, διατηρώντας τις προβλέψεις σε υψηλά επίπεδα, αυξάνοντας την κάλυψη των επισφαλειών σε επίπεδα άνω του 56% και εναρμονίζοντας πλήρως τις συσσωρευμένες προβλέψεις με τις απαιτήσεις του πρόσφατου ελέγχου ποιότητας του χαρτοφυλακίου που διενήργησαν οι εποπτικές αρχές. Σε επίπεδα άνω των στόχων κινήθηκε και η μείωση του λειτουργικού κόστους, που υπερέβη το 10% σε ετήσια βάση.

Το 4ο τρίμηνο του 2014 υπήρξε το πρώτο τρίμηνο με θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης για τον Όμιλο, μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα. Παρόλο που από τα τέλη του έτους καταγράφηκε επιδείνωση των συνθηκών ρευστότητας, με ανάσχεση των εκροών μετά το τέλος Φεβρουαρίου του 2015, είναι σημαντικό ότι η τάση μείωσης του κόστους των καταθέσεων δεν αντιστράφηκε.

Ο στόχος της επιστροφής στην κερδοφορία μέσα στο 2015 παραμένει, αλλά η δυνατότητα επίτευξής του συνδέεται με την ταχύτητα αποκατάστασης του μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος. Προτεραιότητά μας είναι η αντιμετώπιση των πιέσεων στη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, των προκλήσεων σχετικών με το σχηματισμό νέων δανείων σε καθυστέρηση, η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και η κατοχύρωση της δυνατότητάς μας να χρηματοδοτούμε τους πελάτες μας και την ελληνική οικονομία.»

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της Eurobank που επιτεύχθηκε στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2014 αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα του Δ΄ τριμήνου, καθώς τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 9,8% σε €211εκ., από €192εκ. το Γ΄ τρίμηνο. Αύξηση καταγράφηκε τόσο στην Ελλάδα (11,9%) όσο και στις διεθνείς δραστηριότητες (5,3%). Πιο αναλυτικά:

- Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4,1% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €394εκ., από €379εκ. το Γ΄ τρίμηνο. Η αύξηση των επιτοκιακών εσόδων οφείλεται κυρίως στην περαιτέρω μείωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα, καθώς το περιθώριο των προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης το Δ΄ τρίμηνο 2014. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση κατά 4,7% στην Ελλάδα και 2,4% στο εξωτερικό. Παράλληλα, βελτιώθηκε και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο από 2,04% σε 2,11% το Δ΄ τρίμηνο 2014, συνεπικουρούμενο από την αύξηση του μέσου περιθωρίου χορηγήσεων κατά 2 μονάδες βάσης.

- Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 11,4% το Δ΄ τρίμηνο σε €79εκ., κυρίως λόγω της επίτευξης υψηλότερων εσόδων από τις ασφαλιστικές εργασίες, τις προμήθειες χορηγήσεων, τα μισθώματα και τις εργασίες του δικτύου καταστημάτων. Η αύξηση των εσόδων αυτών προήλθε τόσο από τις εργασίες στην Ελλάδα (+15,0%) όσο και από εκείνες στο εξωτερικό (+4,8%). Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού ανήλθαν σε 42 μονάδες βάσης το Δ΄ τρίμηνο 2014, έναντι 38 μονάδων βάσης το προηγούμενο τρίμηνο.

- Τα οργανικά έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες) ενισχύθηκαν κατά 5,2% το Δ΄ τρίμηνο και ανήλθαν σε €473εκ., εκ των οποίων €341εκ. προήλθαν από τις εργασίες στην Ελλάδα (αύξηση 6,2%) και €132εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες (αύξηση 2,9%).

- Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε €262εκ. το Δ΄ τρίμηνο, από €258εκ. το Γ΄ τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,8%, λόγω κυρίως υψηλότερων διοικητικών εξόδων. Σε επίπεδο έτους, τα έξοδα μειώθηκαν κατά 10,1% σε συγκρίσιμη βάση έναντι του 2013, 11,1% στην Ελλάδα και 7,2% στο εξωτερικό.

Η αστάθεια των αγορών επηρέασε δυσμενώς τα χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα του Δ΄ τριμήνου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε -€9εκ., έναντι €25εκ. το Γ΄ τρίμηνο. Κατά συνέπεια τόσο τα λειτουργικά έσοδα όσο και τα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν κάμψη κατά 2,3% (σε €464εκ.) και 7,3% αντίστοιχα (σε €201εκ.) το Δ΄ τρίμηνο.

Αποτέλεσμα της μείωσης των μη οργανικών εσόδων ήταν η αύξηση του δείκτη κόστους προς έσοδα από 54,3% το Γ΄ τρίμηνο σε 56,6% το Δ΄ τρίμηνο 2014.

Με στόχο την περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού, η Τράπεζα συνέχισε την επιταχυνόμενη αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες σε €742εκ., από €588εκ. το Γ΄ τρίμηνο, αυξάνοντας την κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση κατά 270 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και 640 μονάδες σε ετήσια βάση.

Στο τέλος του έτους οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €9,7δισ., καλύπτοντας το 18,8% των συνολικών χορηγήσεων και το 56,3% των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Οι προβλέψεις αυτές καλύπτουν σχεδόν πλήρως τις εκτιμήσεις της Άσκησης Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμειναν στα χαμηλά επίπεδα του Γ΄ τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε €239εκ. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν σε €17,3δισ. ή 33,4% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του 2014.

Η μείωση των δανείων αναστράφηκε το Δ΄ τρίμηνο 2014, με τις χορηγήσεις προ προβλέψεων και διαγραφών να αυξάνονται κατά €164εκ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν σε €26,7δισ., από €26,5δισ. τον Σεπτέμβριο, ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά υποχώρησαν σε €25,1δισ., από €25,3δισ.

Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά €1,8δισ. συνολικά και διαμορφώθηκαν σε €40,9δισ. στο τέλος του 2014. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα ανήλθε σε €12,5δισ., από €9,1δισ. το Σεπτέμβριο, ενώ ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 103,1%, από 99,8%.

Τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1 – Basel III) διαμορφώθηκαν σε €5,9δισ. και αποτελούν το 15,2% του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος του Δ΄ τριμήνου 2014.

Το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε -€524εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2014 και περιλαμβάνει ζημιές από απομείωση υπεραξίας και λοιπές διαγραφές ύψους €218εκ.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ΕΔΩ