ΕΚΤ προς ευρωπαϊκές τράπεζες: Συνετή πολιτική στα μερίσματα

ΕΚΤ προς ευρωπαϊκές τράπεζες: Συνετή πολιτική στα μερίσματα
Σύσταση προς τις τράπεζες εξέδωσε σήμερα η ΕΚΤ αναφορικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων για το οικονομικό έτος 2014 στοχεύοντας στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ. Γνωστοποίησε επίσης στις τράπεζες ότι οι μεταβλητές αποδοχές θα επανεξεταστούν διεξοδικά τους επόμενους μήνες.

Όπως δήλωσε η πρόεδροςτου Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ,Danièle Nouy, οι τράπεζες θα πρέπει να βασίσουν τις πολιτικές τους για τη διανομή μερισμάτων σε συντηρητικές και συνετές παραδοχές προκειμένου να είναι σε θέση, μετά από κάθε διανομή, να πληρούν στο ακέραιο τις τρέχουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις και να είναι προετοιμασμένες να εκπληρώσουν ακόμη πιο απαιτητικά κεφαλαιακά πρότυπα.

Η ΕΚΤ επικοινώνησε απευθείας με τις σημαντικές τράπεζες υποβάλλοντάς τους εγγράφως συγκεκριμένες συστάσεις για την καταβολή, το 2015, των μερισμάτων που αφορούν το οικονομικό έτος 2014. Ζήτησε επίσης από τις εθνικές εποπτικές αρχές να εφαρμόσουν τις συστάσεις για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες, τις οποίες εποπτεύουν άμεσα.

Οι τράπεζες υποχρεούνται ήδη να τηρούν ορισμένα επίπεδα κεφαλαίου σύμφωνα με τον κανονισμό και την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV). Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να συνεχίσουν να προετοιμάζονται για την έγκαιρη και πλήρη εφαρμογή της οδηγίας CRD IV (έπειτα από τυχόν μεταβατικές διατάξεις) έως την 1η Ιανουαρίου 2019.

Η ΕΚΤ έχει υιοθετήσει ως εκ τούτου μια προσέγγιση βασιζόμενη στον κίνδυνο, βάσει της οποίας διακρίνονται τρεις κατηγορίες τραπεζών:

● Οι τράπεζες που ήδη πληρούν τις εφαρμοστέες κεφαλαιακές απαιτήσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και έχουν ήδη επιτύχει στο ακέραιο τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (απαιτήσεις Ιανουαρίου 2019) θα πρέπει να διανείμουν μερίσματα σε συντηρητική βάση προκειμένου να συνεχίσουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις ακόμη και περίπτωση επιδείνωσης των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

● Οι τράπεζες που ήδη πληρούν τις εφαρμοστέες κεφαλαιακές απαιτήσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2014 αλλά δεν έχουν ακόμη επιτύχει στο ακέραιο τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (απαιτήσεις Ιανουαρίου 2019) θα πρέπει ομοίως να διανείμουν μερίσματα σε συντηρητική βάση αλλά μόνο στον βαθμό που διασφαλίζεται η πορεία προς την επίτευξη στο ακέραιο των απαιτούμενων δεικτών.

● Οι τράπεζες οι οποίες στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του 2014 εμφανίζουν εναπομένουσα υστέρηση κεφαλαίων ή δεν πληρούν τις εφαρμοστέες κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει, κατ΄ αρχήν, να μην προβούν σε διανομή μερισμάτων.

Οι τράπεζες των οποίων η πολιτική διανομής μερισμάτων δεν είναι συμβατή με τη σύσταση της ΕΚΤ πρέπει να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες και να αιτιολογήσουν λεπτομερώς την πολιτική που ακολουθούν.

Πρέπει επίσης να υποβάλουν στην ΕΚΤ τα σχέδιά τους για την επίτευξη στο ακέραιο των απαιτούμενων δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Η ΕΚΤ, ως αρχή τραπεζικής εποπτείας, θα εξετάσει στη συνέχεια αυτές τις πληροφορίες και, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, θα λάβει μεμονωμένες αποφάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP).

Η ΕΚΤ έχει γνωστοποιήσει στις τράπεζες ξεχωριστά ότι θα εξετάσει διεξοδικά την πολιτική τους σχετικά με τις μεταβλητές αποδοχές. Στη διάρκεια αυτής της εξέτασης, η ΕΚΤ θα λάβει υπόψη την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, καθώς οι μεταβλητές αποδοχές θα πρέπει να είναι συμβατές με την ικανότητα της τράπεζας να διατηρεί εύρωστη κεφαλαιακή βάση.