ΤτΕ: Μειώθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων

ΤτΕ: Μειώθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων
Πτώση παρουσίασε τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων όσο και αυτό των νέων δανείων τον Νοέμβριο του 2014, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στις 3,94 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,19%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρουσίασε πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,22%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,25%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,88%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,13%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,48%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος μειώθηκε κατά 43 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,79%.

Tα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα και διαμορφώθηκαν στο 6,56% και 8,24% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,01%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 5,22% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 44 μονάδες βάσης στο 5,19%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,76%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Το Νοέμβριο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων μειώθηκε, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,89 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,38%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,27%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,18%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε επίσης κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,04%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,85%, το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,36%, ενώ το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε άνοδο κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,55%.