Tην αναδιάρθρωση της Τράπεζας Πειραιώς ενέκρινε η ΕΕ

Tην αναδιάρθρωση της Τράπεζας Πειραιώς ενέκρινε η ΕΕ
Tην αναδιάρθρωση της Τράπεζας Πειραιώς ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αποφάσεών της περί κρατικών ενισχύσεων.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζει ότι διαπίστωσε πως το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο περιλαμβάνει την ενσωμάτωση διάφορων ελληνικών τραπεζών, είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Τα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη και εκείνα που προβλέπονται στο μέλλον θα επιτρέψουν στην Τράπεζα Πειραιώς να αποκαταστήσει πλήρως την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκάλεσε η εκτεταμένη κρατική χρηματοδότηση, αναφέρει η Επιτροπή.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια δήλωσε σχετικά: «Η επιτυχημένη ενσωμάτωση διάφορων ελληνικών τραπεζικών δραστηριοτήτων ενίσχυσε τη ρευστότητα της τράπεζας Πειραιώς.

Ο διευρυμένος όμιλος πρέπει τώρα να ολοκληρώσει τη σημαντική διαδικασία εξορθολογισμού που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, ώστε να αποκαταστήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του και να μπορεί να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία σε βιώσιμη βάση».

Η Επιτροπή σημειώνει ακόμη ότι από το 2008, η Ελλάδα και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) παρείχαν επανειλημμένα στην Τράπεζα Πειραιώς κεφαλαιακή στήριξη και ενίσχυση της ρευστότητας.

Από την έρευνα που ξεκίνησε η Επιτροπή το 2012 και το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας που κοινοποίησε η Ελλάδα τον Ιούνιο του 2014 προέκυψε ότι από τον Ιούλιο του 2012, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αποκτήσει διάφορες τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, οι οποίες προέκυψαν είτε από εξυγίανση (Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας-ΑΤΕ) είτε από πωλήσεις από ξένες τράπεζες (Millenium Bank Greece- MBG, Γενική και υποκαταστήματα κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα).

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Τράπεζα Πειραιώς ενσωμάτωσε αυτά τα στοιχεία πολύ γρήγορα, ξεκίνησε τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους και έχει ήδη επιτύχει σημαντικές συνέργειες.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης αποτελεί συνέχεια αυτής της προσπάθειας, με τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και τη συνετή διαχείριση του κινδύνου, τονίζει η Επιτροπή.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη σημαντική μείωση των διεθνών δραστηριοτήτων της Τράπεζας, που είναι ζημιογόνες και η τήρηση αυτών των δεσμεύσεων θα παρακολουθείται από ανεξάρτητο εντολοδόχο.

Κατά την αξιολόγησή της, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότερες δυσκολίες της Τράπεζας δεν οφείλονται στην ανάληψη υπέρμετρου κινδύνου, αλλά κυρίως στην κρίση του δημόσιου χρέους και στην εξαιρετικά παρατεταμένη και βαθιά ύφεση που ξεκίνησε το 2008.

Υπό το πρίσμα αυτών των εξαιρετικών περιστάσεων, η ενίσχυση έχει λιγότερο στρεβλωτικό χαρακτήρα και παράλληλα ο ηθικός κίνδυνος είναι μικρότερος απ΄ό,τι η ενίσχυση προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχαν συσσωρεύσει υπερβολικούς κινδύνους, υποστηρίζει η Επιτροπή.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα χρειαστούν πιο περιορισμένα αντισταθμιστικά μέτρα για να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκάλεσε η σημαντική κρατική ενίσχυση και, ειδικότερα, δεν ζήτησε μείωση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας στην Ελλάδα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Κομισιόν, η τράπεζα θα μειώσει τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό για να διασφαλίσει ότι τα οφέλη από την ενίσχυση διοχετεύονται στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και ότι η ενίσχυση δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό σε ξένες αγορές όπου οι ανταγωνιστές της Τράπεζας δεν έχουν λάβει ενισχύσεις.

Κατά την Επιτροπή, η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει μεγαλύτερη ενίσχυση από τις άλλες μεγάλες ελληνικές τράπεζες, σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία σταθμισμένου κινδύνου που κατείχε στις 31 Μαρτίου 2012.

Ωστόσο, μείωσε το ποσό της απαιτούμενης ενίσχυσης με εξαγορές που αύξησαν τα ίδια κεφάλαια, επαναγορές χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης με σημαντική έκπτωση σε σχέση με το άρτιο, και αυξήσεις κεφαλαίου.

Έτσι η Τράπεζα απέκτησε και πάλι πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και συγκέντρωσε σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια το 2013 και το 2014, τα οποία της έδωσαν τη δυνατότητα να αποπληρώσει μέρος της ενίσχυσης που είχε λάβει

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ