Η Attica bank συνεχίζει την ισχυρή και αυτόνομη πορεία της

Η Attica bank συνεχίζει την ισχυρή και αυτόνομη πορεία της
Στην Τακτική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank που πραγματοποιήθηκε σήμερα, η διοίκηση της Τράπεζας επισήμανε την ισχυρή και αυτόνομη πορεία της τράπεζας.

"... Eμείς θα κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα. Θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση ως ευκαιρία, για να ισχυροποιήσουμε περαιτέρω την Attica Bank. Θέλουμε η Τράπεζα να είναι σταθερή, υγιής, κεφαλαιακά θωρακισμένη και ανεξάρτητη...", είναι κάποια από τα λόγια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, Ιωάννη Γαμβρίλη

Στη συνέχεια δείτε παρακάτω κάποια βασικά αποσπάσματα ομιλιών των μελών της Διοίκησης.

Ιωάννης Γαμβρίλης - Πρόεδρος Δ.Σ. :

«… Βασικά όπλα μας σε αυτή την προσπάθεια είναι το υλοποιήσιμο επιχειρηματικό μας σχέδιο, η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου, η εσωτερική αναδιάρθρωση, που προσέθεσε ευελιξία και μείωσε το λειτουργικό κόστος αλλά και το γενικότερα θετικό επενδυτικό κλίμα.

Όλα αυτά μαζί με τη στήριξη, που παρέχει στην Τράπεζα η συνεπής παρουσία του βασικού μετόχου, του ΤΣΜΕΔΕ, μας γεμίζουν αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε και πάλι. Η αισιοδοξία μας δεν στηρίζεται μόνο στην ελπίδα. Προκύπτει από τη μέχρι τώρα θετική πορεία της Τράπεζας και καταγράφεται και σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα, δηλαδή στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2014, που σήμαναν και την επιστροφή της Τράπεζας στην κερδοφορία.

... Eμείς θα κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα. Θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση ως ευκαιρία, για να ισχυροποιήσουμε περαιτέρω την Attica Bank. Θέλουμε η Τράπεζα να είναι σταθερή, υγιής, κεφαλαιακά θωρακισμένη και ανεξάρτητη.

… Θέλουμε να καταξιωθεί η Attica Bank ως μια σύγχρονη, ευέλικτη και δυναμική τράπεζα, που θα πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα και θα πρωτοστατεί στην προσπάθεια για την ανάπτυξη της οικονομίας.

… Στο νέο τοπίο που διαμορφώνει για την Ελλάδα η προοπτική της ανάκαμψης, οφείλουμε να είμαστε δυναμικά παρόντες. Γιατί το χρειάζονται οι πελάτες μας, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι εμείς, το έχει ανάγκη η οικονομία και η πατρίδα.”

Γκίκας Μάναλης - Διευθύνων Σύμβουλος :

« ... Η Attica Bank είναι η μη συστημική τράπεζα που κατάφερε να ανταποκριθεί στις δυσχέρειες της αγοράς και πέτυχε να ανακεφαλαιοποιηθεί κατά την πρώτη φάση της ανακεφαλαιοποίησης τον Ιούνιο 2013 με την ουσιαστική συμμετοχή του βασικού της μετόχου, καθώς και των λοιπών μετόχων της και χωρίς τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Μετά την ανακοίνωση από τη Τράπεζα της Ελλάδος των αναγκών σε κεφάλαια της νέας αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου η Attica Bank έχει τρεις (3) δυνατότητες κάλυψής τους:
1) Δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου.
2) Εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και κάλυψή του από αυτόν ή και από τους υφιστάμενους μετόχους.
3) Συνδυασμός των δύο προηγούμενων λύσεων, δηλαδή δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Με βάση τους σχεδιασμούς που γίνονται σήμερα προκρίνεται η Τρίτη λύση. Προς το σκοπό αυτό έχουν δρομολογηθεί οι παρακάτω ενέργειες:
• Έχει υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου για μερική κάλυψη του απαιτούμενου ποσού και αναμένεται η έγκρισή του.
• Η Τράπεζα έχει προχωρήσει στην πρόσληψη διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων και συμβούλων για αναζήτηση κεφαλαίων που θα καλύψουν τις κεφαλαιακές της ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται και ο σημερινός βασικός μέτοχος να εκδηλώσει την πρόθεσή του για το ποσό της συμμετοχής του, ώστε τελικά να προσδιορισθούν τα κεφάλαια, που θα καλυφθούν από τον στρατηγικό εταίρο.

Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία η προοπτική εξεύρεσης του στρατηγικού επενδυτή κρίνεται θετική. Σ’ αυτό άλλωστε συνηγορεί και το γενικότερο κλίμα των διεθνών αγορών για τη Ελλάδα, καθώς και η ευκολία με την οποία κάλυψαν, προ λίγων εβδομάδων, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες τις ανάγκες τους από τις διεθνείς αγορές, αλλά και η βαρύτητα των επενδυτικών συμβούλων μας (UBS, LAZARD, PwC, CLAYTON). Συνοπτικά, θα μπορούσα να σημειώσω ότι τα πλεονεκτήματα της λύσης αυτής είναι η διεθνής προοπτική της τράπεζας και η άμεση κεφαλαιακή της ενίσχυση.

Προπομπό των αναμενόμενων θετικών εξελίξεων θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελούν τα αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου 2014 που σε ενοποιημένη βάση δείχνουν βελτίωση σε όρους λειτουργικής κερδοφορίας, ρευστότητας και διατήρησης της κεφαλαιακής επάρκειας της.

Ειδικότερα:
• Τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε 21,3 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 9,6 εκ ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 και τα κέρδη προ φόρων σε 2,8 εκ ευρώ
• Υπάρχει σημαντική αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2013 και μείωση δαπανών κατά 5,6% σε ετήσια βάση
• Σημειώνεται αύξηση καταθέσεων 5,5% σε ετήσια βάση και χορηγήσεων (προ προβλέψεως σε 3,6%)
• Παραμένουν σταθερά ισχυροί οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, αφού ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (TIERI) ανήλθε στο 11,6% από 11,4% στο τέλος του 2013, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 11,8%
• Παράλληλα παρατηρείται επιβράδυνση του ρυθμού μετάπτωσης δανείων σε καθυστέρηση, καθώς ο δείκτης καθυστερήσεων δανείων >90 ημερών είναι στο 24,6% το Α΄ τρίμηνο του 2014 από 26,6% την 31.12.2013. Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση ανήλθε στο 49,2% το Α΄ τρίμηνο του 2014 έναντι 43,5% στο τέλος του 2013 και οι σωρευμένες προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο ανέρχονται σε 453,9 εκ ευρώ

Όμως οι εξελίξεις στην Τράπεζα δε σταματούν εδώ. Εκτός από την φροντίδα της Διοίκησης για την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στις άμεσες προτεραιότητές της είναι:

1) Η επιτυχής διαχείρισης των προβληματικών δανείων
2) Η οργανωτική αναδιάρθρωση
3) Ο εξορθολογισμός των δαπανών
4) Η εφαρμογή προηγμένων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης
5) Η διαμόρφωση ενός ευέλικτου και αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος

... Μετά την αναμενόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, θα δημιουργηθούν ευνοϊκές προοπτικές για την Τράπεζα, γιατί θα διαθέτει ενισχυμένη ρευστότητα και υπερεπαρκή κεφάλαια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την παρουσία του βασικού της μετόχου και την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή από τη διεθνή αγορά, θα βελτιώσει την προστιθέμενη αξία της και η Τράπεζα θα αποκτήσει διεθνή προοπτική με άμεσο βέβαια αποτέλεσμα και τη δημιουργία αυξημένης ωφέλειας για τους μετόχους της.

Πιστεύω ότι η επόμενη μέρα θα βρει την Attica Bank να πρωταγωνιστεί στην ελληνική τραπεζική αγορά σαν μία αμιγώς ιδιωτική Τράπεζα.»

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος :

« ... Η Attica Bank όλα τα τελευταία έτη, στηρίζει την προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, χρηματοδοτώντας κατά κύριο λόγο και παρά τα προβλήματα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία.

... Βασικοί πυλώνες της επιχειρησιακής στρατηγικής μας για τα επόμενα έτη, είναι: α) η ανάπτυξη των εργασιών μας με την πλήρη εκμετάλλευση των υφιστάμενων δομών μας καθώς και του προσωπικού, β) η επίτευξη ισχυρής οργανικής κερδοφορίας με έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, γ) η βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής μας βάσης και δ) η αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Παραμένουμε επίσης έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία για συνεργασίες, σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία.

Η Attica Bank, έχοντας τη στήριξη του βασικού αλλά και των λοιπών μετόχων της, βασιζόμενη στις δικές της δυνάμεις αλλά και με τη βοήθεια των συμβούλων της, θα ανταποκριθεί για μια ακόμα φορά στις νέες απαιτήσεις ενίσχυσης της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

... Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής με την έλευση στρατηγικού εταίρου, θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη μετοχική βάση της Τράπεζας και θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη της τα επόμενα έτη.

Ο Όμιλος της Attica Bank, εκμεταλλευόμενος τις βελτιούμενες οικονομικές συνθήκες, με επαρκή ρευστότητα και νέες δομές ικανές να στηρίξουν και να αναπτύξουν τις εργασίες του, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί με συνέπεια στην πρόκληση της χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της στήριξης της επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα, δηλώνει προσηλωμένος στη δημιουργία αξίας στους μετόχους του τα επόμενα έτη.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ