Εurobank: Μεταβολές ποσοστών των Fairfax και Capital

Εurobank: Μεταβολές ποσοστών των Fairfax και Capital
Τις μεταβολές ποσοστών των Fairfax και Capital κατόπιν της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 9 Μαΐου, ανακοίνωσε η Eurobank. Βάσει της ανακοίνωσης, στο 8,77% ανήλθε η έμμεση συμμετοχή της Fairfax και στο 13,0132% η συμμετοχή της Capital στην Eurobank. Η ανακοίνωση της Τράπεζας «Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007, κατόπιν της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 9 Μαΐου 2014, τα εξής: α) Με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία «Fairfax Financial Holding Limited» (εφεξής «Fairfax») στις 14 Μαΐου 2014, η Fairfax απέκτησε έμμεσα στις 9 Μαΐου 2014, μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της, 1.290.322.580 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, εκδόσεως της Eurobank, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,77% των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών αυτής. Ως αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει συνολικά (έμμεσα) η Fairfax στην Eurobank ανήλθε στις 9 Μαΐου 2014 από 0,00% σε 8,77%. β) Με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία «Capital Group Companies, Inc.» (εφεξής «Capital») στις 13 Μαΐου 2014, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει συνολικά (έμμεσα) η Capital στην Eurobank ανήλθε στις 9 Μαΐου 2014 από 0,00% σε 13,0132%, που αντιστοιχεί σε 1.913.960.463 δικαιώματα ψήφου. Το ποσοστό αυτό αφορά: i) 1.796.133.096 (12,212%) δικαιώματα ψήφου της «Capital Research and Management Company» (εφεξής «CRMC»), ελεγχόμενης εταιρείας της Capital. Στα εν λόγω δικαιώματα περιλαμβάνονται 800.389.651 (5,442%) δικαιώματα ψήφου που έχουν εκχωρηθεί στην CRMC, υπό την ιδιότητα της CRMC ως σύμβουλος επενδύσεων, από την εταιρεία «EuroPacific Growth Fund» (εφεξής «EUPAC»), κάτοχο των 800.389.651 κοινών μετοχών της Eurobank, βάσει της σχετικής ενημέρωσης που έλαβε η Eurobank από την EUPAC στις 13 Μαΐου 2014. ii) 117.827.367 (0,8011%) δικαιώματα ψήφου της «Capital Group International, Inc.» (εφεξής «CGII»), ελεγχόμενης εταιρείας της Capital. Τα δικαιώματα αυτά ελέγχονται από 4 θυγατρικές εταιρίες της CGII, οι οποίες ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως διαχειρίστριες εταιρείες επενδύσεων για λογαριασμό διεθνών θεσμικών επενδυτών-πελατών τους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ