Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη 160,2 εκατ. στο α΄ εξάμηνο

Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη 160,2 εκατ. στο α΄ εξάμηνο

Oι προκλήσεις στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον παραμένουν

Κέρδη 160,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε κατά το α’ εξάμηνο του έτους η Ελληνική Τράπεζα, κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων εσόδων από τις καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα και τα έσοδα από τόκους χρεογράφων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, τονίζοντας ωστόσο ότι οι προκλήσεις στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον παραμένουν.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε τα εξής:

Σταθερή Κεφαλαιακή βάση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 20,8% και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 26,5%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών

Μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Δείκτης MEΔ στο 8,9% (3,3% εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων)

Μετασχηματισμός και αντιμετώπιση δομημένων προκλήσεων σε εξέλιξη, με έμφαση στην ψηφιοποίηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας

Νέο μομέντουμ δανεισμού, με νέα δάνεια ύψους €647 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2023, αυξημένα κατά 16% σε ετήσια βάση.

Άλλα βασικά στοιχεία:

Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εξαμηνία του 2023 ύψους €235,4 εκατ., αυξημένα κατά 77% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης των επιτοκίων και της δομής του ισολογισμού, εξαιτίας των καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα

Δείκτης εξόδων προς έσοδα στο 38%, λόγω υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους και μειωμένων εξόδων προσωπικού με το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (ΣΕΠΑ) τον Δεκέμβριο του 2022

99,6% του νέου δανεισμού μετά το 2018 είναι εξυπηρετούμενο

Δείκτης κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΔ (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 51% στις 30 Ιουνίου 2023

Άνετη ρευστότητα με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 499% και με €6,0 δισ. τοποθετημένα στην ΕΚΤ (εξαιρουμένου του δανεισμού σε ΣΠΜΑ/TLROs ύψους €2,3 δισ.)

Δείκτης MREL προς συνολικά ποσά ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA) στο 29,1%, πάνω από την τελική απαίτηση MREL για τον Δεκέμβριο 2025.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, ο κ. Αντώνης Ρούβας, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε: “Η απόδοση της Ελληνικής Τράπεζας για το πρώτο εξάμηνο του 2023 ήταν σταθερή. Τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν στα €160 εκατ., κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων εσόδων από τόκους από τις καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα και τα έσοδα από τόκους χρεογράφων καθώς αυξάνονται τα επιτόκια, αλλά και από τη μείωση των εξόδων. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και τις προσπάθειές μας να συνεχίζουμε να ενισχύουμε την αξία της Τράπεζας.

Η Τράπεζα διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 26,5%. Η ρευστότητα παραμένει πλεονάζουσα με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας στο 499%, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας παρέχοντας ανταγωνιστικά και εξατομικευμένα χρηματοπιστωτικά και ασφαλιστικά προϊόντα. Ο νέος δανεισμός κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023 έφτασε τα €647 εκατ. (αύξηση 16% σε ετήσια βάση). Ως αποτέλεσμα του επιτυχημένου Σχέδιου Εθελούσιας Πρόωρης Εξόδου (ΣΕΠΑ) που πραγματοποιήθηκε κατά το 2022, ο αναπροσαρμοσμένος δείκτης εξόδων προς έσοδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, ανήλθε στο 38%, ευθυγραμμισμένος με τους μεσοπρόθεσμους στόχους της Τράπεζας.

Ωστόσο, οι προκλήσεις στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον παραμένουν, με τα επιτόκια και τον πληθωρισμό σε αυξανόμενη τάση πέραν του μακροπρόθεσμου μέσου όρου, καθώς και με τη συνεχιζόμενη κρίση του πολέμου Ρωσίας/Ουκρανίας, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Τράπεζας τα επόμενα τρίμηνα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 εκδώσαμε με επιτυχία νέο ομόλογο ύψους €200 εκατ. μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2 Subordinated) στα πλαίσια του Προγράμματος EMTN. Το συνολικό βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4,5 φορές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Τράπεζα. Παρόλα αυτά, η χρηματοδότηση της Τράπεζας από τις κεφαλαιαγορές παραμένει δαπανηρή, αντανακλώντας την τρέχουσα πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας χωρίς επενδυτική βαθμίδα. Επιδεικνύοντας βιώσιμες χρηματοοικονομικές επιδόσεις και λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που θα παραμείνει υποστηρικτικό, θα εργαστούμε για την απόκτηση πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικής βαθμίδας για να διευκολύνουμε περαιτέρω την πρόσβαση της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές με πιο ανταγωνιστικά επιτόκια.

Τον Μάρτιο του 2023 ολοκληρώσαμε το Project Starlight, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο στον ισολογισμό της Τράπεζας και την έκθεση σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο 3,3% (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στις 30 Ιουνίου 2023. Παρά τη μετατόπιση των ΜΕΔ εκτός τραπεζικού συστήματος, το επίπεδο τους στην Κύπρο παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ως επιτακτική ανάγκη την εφαρμογή ενός σταθερού και λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών και για να συνεχίσει η Κύπρος να προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις και να διευκολύνει την πρόσβαση των εγχώριων εκδοτών χρέους στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε ευάλωτους πελάτες μας και να συνεργαστούμε στενά με τις αρχές, υποστηρίζοντας προτεινόμενα μέτρα που θα αντιμετωπίσουν το μακροχρόνιο ζήτημα των ΜΕΔ.

Η Έκθεση Βιωσιμότητας της Τράπεζας για το 2022 δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο και βασίζεται στη νέα μας στρατηγική ESG. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας να ηγηθούμε της βιώσιμης μετάβασης της οικονομίας, θέτοντας υψηλούς στόχους για να γίνουμε μια κλιματικά ουδέτερη Τράπεζα, να αυξήσουμε τον πράσινο δανεισμό μας (€107 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023), να βελτιώσουμε την αξιολόγηση ESG και να υποστηρίξουμε πελάτες και επενδυτές στην πράσινη μετάβασή τους.

Είμαι πολύ ευγνώμων και περήφανος για τους συναδέλφους μου που παραμένουν επικεντρωμένοι στην υποστήριξη των πελατών και στην εκτέλεση του πλάνου μετασχηματισμού μας. Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους, συνεχίζοντας να χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ