Παρατείνεται η προθεσμία χορήγησης καρτών μετακίνησης για ΑμεΑ

Παρατείνεται η προθεσμία χορήγησης καρτών μετακίνησης για ΑμεΑ
Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου η τελική ημερομηνία χορήγησης δελτίων δωρεάν μετακίνησης των ΑμεΑ και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής οι δικαιούχοι, ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και στις Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι τα ΚΕΠ δεν θα χορηγούν δελτία μετακίνησης ΑμεΑ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

- Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία)

- Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος - Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής

- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

- Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος

- Εκκαθαριστικό της Εφορίας φορολογικού έτους 2014 - Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ

Για όλους τους δικαιούχους 2 πρόσφατες φωτογραφίες ή 3 για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Β.Ν.Κ.)