Δείτε πώς θα κυκλοφορούν τα λεωφορεία χωρίς οδηγό (Ολόκληρη η απόφαση)

Δείτε πώς θα κυκλοφορούν τα λεωφορεία χωρίς οδηγό (Ολόκληρη η απόφαση)
Αυτό που κάποτε μας φαινόταν επιστημονική φαντασία η ανάπτυξη της τεχνολογίας το έχει κάνει πραγματικότητα. Τα λεωφορεία χωρίς οδηγό είναι πλεόν γεγονός και έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στη χώρα μας.

Με την απόφαση των τριών υπουργείων Οικονομίας, Υποδομών και Ναυτιλίας, καθορίζονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν ταλεωφορεία χωρίς οδηγό στην Ελλάδα.

Ειδικότερα σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, τα κριτήρια λειτουργίας του λεωφορείου χωρίς οδηγό έχουν ως εξής:


Διαδρομή

1. Επιτρέπεται η κυκλοφορία Λεωφορείου Αστικού Τύπου επί λεωφορειόδρομου χωρίς την παρουσία οδηγούεπ’ αυτού, κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου13 του Κ.Ο.Κ., μόνο για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής και σύμφωνα με τις διατάξειςτης παρούσας.

2. Η κυκλοφορία Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίςοδηγό επιτρέπεται, με απόφαση του οικείου ΔημοτικούΣυμβουλίου μετά από τη σύμφωνη γνώμη των κατάτόπους αρμοδίων υπηρεσιών Τροχαίας ή των Αστυνο− μικών Υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, για καθορισμένη χρονική περίοδο και συγκεκριμένη αστική διαδρομή, η οποία καθορίζεται μετά από κυκλοφοριακή μελέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως ισχύει.

Σήμανση - Κανόνες Κυκλοφορίας

1. Η κυκλοφορία Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίςοδηγό και οχημάτων άμεσης ανάγκης και η αποκλειστική λωρίδα κυκλοφορίας του, καθορίζονται κατά μήκοςτης συγκεκριμένης αστικής διαδρομής, με ομόρροπηφορά προς την υπόλοιπη κυκλοφορία της οδού ή στηνπερίπτωση αποκλειστικής λωρίδας κυκλοφορίας λεωφορείων και με αντίρροπη φορά, κατ’ εφαρμογή τωνοριζόμενων των εδαφίων α΄ και β΄, κατά περίπτωση, τηςπαραγράφου 4 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ..

2. Το ως άνω τμήμα της οδού σημαίνεται κατάλληλαμε οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση με ρητή αναφοράστις ημέρες και ώρες ισχύος των απαγορευτικών ρυθμίσεων. Για τον διαχωρισμό των λωρίδων κυκλοφορίαςχρησιμοποιούνται εγκεκριμένου τύπου υλικά σύμφωναμε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και των κατ’ εξουσιοδότησήτου κανονιστικών πράξεων.

3. Στις στάσεις του Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό τοποθετείται ειδική πληροφοριακή σήμανση με την οποία οι πολίτες ενημερώνονται για την
εκτελούμενη διαδρομή του Λεωφορείου, τη συχνότητα των δρομολογίων, το ωράριο λειτουργίας τηςσυγκεκριμένης λεωφορειακής γραμμής, τον μέγιστο
αριθμό των μεταφερόμενων επιβατών, την απουσίαοδηγού και τον χειρισμό του οχήματος μέσω ΚέντρουΕλέγχου. Σε όλο το μήκος της διαδρομής του Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό και ειδικότερα στιςδιασταυρώσεις, ο υπεύθυνος για την παρακολούθησητης κίνησης του οχήματος στο κέντρο ελέγχου οφείλει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της κίνησης τουοχήματος με την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανσηκαι τη σηματοδότηση.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας του Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό ορίζεται σε 25χλμ/ ώρα.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν αναιρούν τις διατάξεις τουΚ.Ο.Κ..

Σύστημα Παρακολούθησης Κίνησης

1. Ο υπεύθυνος παρακολούθησης της κίνησης τουΛεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό, εποπτεύεισυνολικά τη λειτουργία του συστήματος εν κινήσει,
υποχρεούται να είναι κάτοχος αντίστοιχης ισχύουσας κατηγορίας άδειας οδήγησης και Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας οδηγού οχημάτων μεταφοράς επιβατών. Επιπρόσθετα, ο υπεύθυνος παρακολούθησης της κίνησης οχήματος υπόκειται υποχρεωτικά σε εκπαίδευση από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που έχειτην ειδικά απαιτούμενη γνώση για τη λειτουργία τουοχήματος και των υποδομών του. Σε ό,τι αφορά τοχρόνο απασχόλησης του υπεύθυνου παρακολούθησηςτης κίνησης του Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίςοδηγό, εφαρμογή έχει το περιεχόμενο του Κανονισμού561/2006 περί ωραρίων εργασίας στον τομέα οδικώνμεταφορών.

2. Οι υποχρεώσεις του υπευθύνου παρακολούθησηςτης κίνησης λεωφορείου αστικού τύπου χωρίς οδηγόρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. ως οδηγούτου οχήματος. Ο υπεύθυνος παρακολούθησης της κίνησης του οχήματος υποχρεούται να εποπτεύει τη συνολική απόδοση του συστήματος και να παρακολουθείσυνεχώς και αδιαλείπτως με τη βοήθεια κατάλληλωντεχνικών μέσων την κίνηση και τις στάσεις ενός καιμόνο οχήματος. Οφείλει επιπλέον να ακινητοποιεί τοόχημα σε περίπτωση βλάβης των μηχανισμών και τωναυτόματων συστημάτων τα οποία διαθέτει. Ειδικότερα, στην περίπτωση που διακοπεί η εμπρόσθια οπτικήεπαφή του οχήματος, ο χειριστής οφείλει να το ακινητοποιήσει άμεσα. Στην περίπτωση που διακοπεί ηπλευρική οπτική επαφή του οχήματος, ο υπεύθυνοςπαρακολούθησης της κίνησης του οχήματος οφείλει ναακινητοποιήσει το όχημα στην πλησιέστερη αφετηρίαή τερματισμό της διαδρομής. Ο υπεύθυνος παρακολούθησης της κίνησης του οχήματος επιπλέον οφείλει ναακινητοποιεί το όχημα στην περίπτωση υπέρβασης τουμέγιστου αριθμού επιβατών του οχήματος, όπως αυτόςαναγράφεται στην έγκριση κυκλοφορίας του, αφούπροηγουμένως ενημερώσει με ηχητικό μήνυμα τουςεπιβαίνοντες για την υπέρβαση του μέγιστου αριθμούτων επιβατών.

Δοκιμαστική Περίοδος

Της κυκλοφορίας του οχήματος με επιβάτες, προηγείται δοκιμαστική περίοδος κυκλοφορίας του οχήματος χωρίς επιβάτες. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου επιβεβαιώνεται η ασφάλεια τουοχήματος, των υποδομών και των λοιπών χρηστών τουοδικού δικτύου μέσω κατάλληλων, αντιπροσωπευτικών
προκαθορισμένων δοκιμαστικών σεναρίων που δημιουργούνται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του άρθρου1 που υλοποιεί το ερευνητικό πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αξιολογούνται από το οικείοΕκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο οφείλει σε συνεργασίακαι από κοινού με τον οικείο Δήμο να προβεί σε όλεςτις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόνδυσλειτουργιών του συστήματος. Τα αποτελέσματαπου προκύπτουν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικήςπεριόδου κυκλοφορίας, καταγράφονται σε έκθεσηκαι θεωρούνται αποδεκτά όταν η συμπεριφορά τουοχήματος και του υπευθύνου για την παρακολούθηση της κίνησης του οχήματος είναι αντίστοιχη τωνπροδιαγραφών του οχήματος και ανάλογη με αυτήνενός οχήματος με οδηγό όπως ρυθμίζεται από τιςδιατάξεις του Κ.Ο.Κ..

Τεχνικές προδιαγραφές

1. Το λεωφορείο αστικού τύπου χωρίς οδηγό διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς και συστήματα ώστε ναεξασφαλίζεται ότι η συμπεριφορά κίνησης, πέδησης, καιακινητοποίησης είναι αντίστοιχη με αυτήν ενός οχήματος που το χειρίζεται οδηγός.

2. Στο όχημα είναι τοποθετημένα συσκευές καταγραφής εικόνας (κάμερες) και σύστημα εκπομπής της στοκέντρο ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στοκεφάλαιο Γ. Η τοποθέτηση των συσκευών γίνεται μετρόπο ώστε ο υπεύθυνος παρακολούθησης της κίνησης του οχήματος στο κέντρο ελέγχου να έχει πεδίοορατότητας και ελέγχου όμοιο με αυτό που έχει έναςοδηγός.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ