Διπλογραφικό σύστημα στο δημόσιο

Διπλογραφικό σύστημα στο δημόσιο
Τις βασικές θέσεις του Επιμελητηρίου σχετικά με τη λογιστική τυποποίηση και τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας,

περιέγραψε ο πρόεδρός του, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Συγκεκριμένα το ΟΕΕ επισήμανε την αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στην κεντρική διοίκηση, ώστε όλος ο δημοόσιος τομέας να τηρεί ένα ενιαίο λογιστικό σύστημα και να σταματήσει η παράλληλη λειτουργία του Δημόσιου Λογιστικού με το Διπλογραφικό Σύστημα.

Ο κ. Κόλλιας αφού έκανε μια αποτίμηση του έργου και των δράσεων του ΟΕΕ στον τομέα αυτόν, δήλωσε ότι το Επιμελητήριο ζητάει:

- Να ανατεθεί στο ΟΕΕ η μελέτη και εισήγηση για την κατάρτιση του Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει τις βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης και το περιεχόμενο του, ως ο φορέας που διαθέτει την τεχνογνωσία και εμπειρία στα κλαδικά λογιστικά σχέδια φορέων του Δημοσίου.

- Να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) Υπουργείου μόνο στελέχη του Δημοσίου Τομέα του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη επιμόρφωση και κατάρτιση στη λογιστική.

- Να στελεχωθούν οι οικονομικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα από πτυχιούχους οικονομικών σχολών με εξειδίκευση και κατάρτιση στην λογιστική.

- Την αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση.

- Την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των υπαλλήλων πτυχιούχων οικονομικής κατεύθυνσης, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις οικονομικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

- Την αναγκαιότητα ουσιαστικής αναβάθμισης της λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών του Δημοσίου και του προσωπικού τους, με τροποποίηση των υφισταμένων οργανισμών τους.