Εγκύκλιος για την διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών

 Εγκύκλιος για την διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών
Εγκύκλιο με οδηγίες για την κινητικότητα του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.


Σύμφωνα με αυτήν οι εκπαιδευτικοί που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα καλούνται να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, στο οποίο κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση μέχρι και σήμερα 21/3/2014:
α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώσουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν/ μεταφερθούν καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης και
β) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αποτίμηση προσόντων και τα οποία (δικαιολογητικά) τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.
Σημειώνεται ότι τυχόν αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για την ως άνω ανακοίνωση μέχρι και τις 13-3-2014 και αφορούν στις νέες προκηρυσσόμενες θέσεις, θα πρέπει να επανυποβληθούν λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση της ανακοίνωσης, με βάση τους νέους κωδικούς.
Διευκρινίζεται ότι ο υπάλληλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή των θέσεων προτίμησης. Για τον λόγο αυτό, σημειώνεται ότι παραμένουν σε διαθεσιμότητα μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος υπάλληλοι που:
α) δεν υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη,
β) υποβάλουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση χωρίς να αναγράψουν καμία θέση προτίμησης και
γ) υποβάλλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με περιορισμένο αριθμό θέσεων και τελικά δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους (μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας αποτίμησης προσόντων) επειδή σε αυτές διατίθενται υπάλληλοι που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων.
Σχετικά με τη μοριοδότηση του δεύτερου τίτλου σπουδών και συγκεκριμένα, αναφορικά με την επισήμανση ότι ο δεύτερος τίτλος σπουδών λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν είναι ίδιας κατηγορίας με τον βασικό τίτλο σπουδών, διευκρινίζεται ότι ως δεύτερος τίτλος σπουδών νοείται ο τίτλος και ανώτερης κατηγορίας από τον βασικό τίτλο σπουδών.
Σημειώνεται δε, ότι θα παραμένουν σε διαθεσιμότητα ως τη λήξη του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος όσοι δεν υποβάλουν αίτηση για τη μετάταξη.