ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

29/03/2024 16:48 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εβροφάρμα: Άνοδος 55% στα καθαρά κέρδη – Διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή

Tα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5.246 χιλ.
29/04/2022 20:42 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εβροφάρμα: Aύξηση 8,2% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε ζημίες € (355) χιλ. έναντι κέρδους € 1.059 χιλ. της προηγούμενης χρήσης  
27/09/2021 21:20 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εβροφάρμα: Αύξηση 11,14% στα κέρδη προ φόρων

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 17.585 χιλ. έναντι € 15.675 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 12%