HUAWEI ΕΛΛΑΔΟΣ

20/06/2019 12:34 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Huawei Ελλάδος στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά

Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας  είναι η δημιουργία ενός εργαστηρίου υψηλής ΙΤ τεχνολογίας