«Ενίσχυση Επιχειρήσεων στα Ιόνια Νησιά» λόγω κορονοϊού: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων στα Ιόνια Νησιά» λόγω κορονοϊού: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η προκήρυξη της δράσης θα γίνει εντός του Οκτωβρίου 2020 - Οι στόχοι και οι δικαιούχοι

Μεταξύ 8 και 31 Οκτωβρίου 2020 εκτιμάται ότι θα μπορεί να γίνεται η υποβολή αιτήσεων για την «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στα Ιόνια Νησιά».

Σύμφωνα με την προδημοσίευση στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, η προκήρυξη της δράσης θα γίνει εντός του Οκτωβρίου 2020.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ιονίων Νήσων προχώρησε σε προδημοσίευση της πρόσκλησης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στα Ιόνια Νησιά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχοι της δράσης

Στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη ρευστότητας προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της νόσου COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους και δραστηριοποιούνται στα νησιά του Ιονίου.

Δικαιούχοι της δράσης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που:

* κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,

* νομίμως λειτουργούν στη περιφέρεια Ιόνιων Νησιών,

* έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,

* δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,

* έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

* Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Κοινωνία Αστικού Δικαίου.

Αντικείμενο της δράσης

Η δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του έτους 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 3.000 ευρώ κατ' ελάχιστο έως 30.000 ευρώ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 6.000 ευρώ ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 60.000 ευρώ θα επιδοτηθούν με 30.000 ευρώ.

Η πρόσκληση υποβολής πρόκειται να εκδοθεί εντός του Οκτωβρίου, με πιθανότερες ημερομηνίες υποβολής προτάσεων από 8 έως 31 Οκτωβρίου 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ