Επιστημονική υπηρεσία Βουλής: Ενστάσεις για την «παρακράτηση» 26%

Επιστημονική υπηρεσία Βουλής: Ενστάσεις για την «παρακράτηση» 26%
Την αντίθεσή της στην νέα ρύθμιση που προβλέπει την «παρακράτηση φόρου» 26% στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς εξέφρασε με έκθεσή της η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής.


Σημειώνεται ότι στην έκθεση που συνέταξε για το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» που ψηφίσθηκε ήδη, η Υπηρεσία αναφέρεται στο άρθρο 24, σημειώνοντας πως αντίκειται στην κοινοτική νομοθεσία.

Όπως σημειώνεται ειδικά ως προς συναλλαγές με επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της ΕΕ με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και η Κύπρος, η διάταξις ενδεχομένως συνιστά αδικαιολόγητο περιορισμό των ελευθεριών εγκαταστάσεως, κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών.

Αυτό διότι η κατάσταση που ρυθμίζει η προτεινόμενη διάταξης δεν συνιστά «επίπλαστη κατάσταση», όπως προβλέπει η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα η έκθεση σημειώνει:

«Ως προς συναλλαγές με επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Βουλγαρία, Ιρλανδία, Κύπρος), η διάταξη ενδεχομένως συνιστά αδικαιολόγητο περιορισμό των ελευθεριών εγκατάστασης, κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι η κατάσταση που ρυθμίζει η προτεινόμενη διάταξη δεν συνιστά αναγκαίως «επίπλαστη κατάσταση», όπως η έννοια αυτή έχει διαμορφωθεί από τη νομολογία του ΔΕΚ [βλ. Αποφάσεις της 12-9-2006 στην υπόθεση C- 196/04 (Cadbury Schweppes), της 13-7-2005 στην υπόθεση C-446/03 (Marks & Spencer) και της 16-7-1998 στην υπόθεση C-264/96 (ICI), πρβλ. και έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του άρθρου 11 παρ. 6 του ν. 3842/2010]».

Ακόμη, η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής επισημαίνει ότι η χρήση του όρου «παρακράτηση φόρου» χρήζει αναδιατύπωσης, ούτως ώστε να καταστεί σαφές ότι η ως άνω «παρακράτηση» έχει χαρακτήρα εγγυοδοσίας.

Συγκεκριμένα για την επιβολή υποχρέωσης παρακράτησης φόρου με βάση τον ισχύοντα στην Ελλάδα φορολογικό συντελεστή φόρου εισοδήματος για επιχειρηματική δραστηριότητα επί της αξίας των ανωτέρω δαπανών η έκθεση παρατηρεί τα εξής:

  • Επισημαίνεται, κατ' αρχάς, ότι η χρήση του όρου «παρακράτηση φόρου» δεν είναι εύστοχη διότι, εν προκειμένω, η απόδοση του ως άνω ποσού δεν γίνεται προς κάλυψη αντίστοιχης φορολογικής υποχρέωσης της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν θα ετίθετο ζήτημα «αζημίου» επιστροφής του στην επιχείρηση που τον παρακράτησε. Εξ άλλου, το εισόδημα που προκύπτει από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, προς ημεδαπές επιχειρήσεις, από αλλοδαπές εταιρείες που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (τις οποίες, προφανώς, στοχεύει η ρύθμιση), δεν αποτελεί αντικείμενο του ελληνικού φόρου εισοδήματος, δεδομένου ότι, συμφώνως προς το άρθρο 5 παρ. 1 του ΚΦΕ, δεν θεωρείται εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή, άρα δεν μπορεί να τεθεί και ζήτημα παρακράτησης φόρου. Στο πλαίσιο αυτό, η ρύθμιση χρήζει αναδιατύπωσης, ούτως ώστε να καταστεί σαφές ότι η ως άνω «παρακράτηση» έχει χαρακτήρα εγγυοδοσίας, η οποία παρέχεται από την καταβάλλουσα τη δαπάνη επιχείρηση προς τη Φορολογική Διοίκηση, έναντι της υποχρέωσής της προς απόδειξη ότι «πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς».
  • Επίσης, πρέπει να διευκρινισθεί ότι από την υποχρέωση παρακράτησης θα εξαιρούνται δαπάνες που καταβάλλονται προς ημεδαπές επιχειρήσεις, διότι στην περίπτωση αυτή η παρακράτηση στερείται αντικειμένου, καθόσον η Φορολογική Διοίκηση μπορεί ευχερώς να διαπιστώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων των υποπεριπτώσεων γ' και δ'.
  • Περαιτέρω, αυτονόητο είναι ότι από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι πληρωμές που εμπίπτουν είτε στο πεδίο εφαρμογής σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλάδα είτε στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ