Πίνακας 4: Φορολούμενα εισοδήματα και μειώσεις

Α. Εισόδημα από μισθωτή εργασία κα συντάξεις - παρακρατηθέντες φόροι και μειώσεις

1. Άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς ημερομίσθια κλπ (εκτός περ. 2,3)

2. Άθροισμα καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις (εκτος περ. 1,3)

3. Άθροισμα καθαρών ποσών από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα κλπ (εκτός περ. 1,2)

4. Αμοιβές μελών ΔΣ της περ. δ' παρ. 2 του άρθρ.12 Κ.Φ.Ε

5. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα της περ. στ' παρ.2 τιυ αρθρ 12 Κ.Φ.Ε

6. Άθροισμα καθαρών ποσών από παροχή εργασίας με εργόσημο

7. Εισόδημα από οικοδομικά ένσημα, αυτασφάλιση κλπ

8. Εισόδημα των περ. 1,2,3,4,6 πιν. 4Α αρθρ 13 Κ.Φ.Ε. χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση

9. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργαν υποχρ/κης ασφάλισης που αποδίδονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο

10. Φόρος που αναλογεί στους μισθούς, συντάξεις, αμοιβές μελών ΔΣ (περ. 1,2,3 και 4)

11. Φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς,συντάξεις, αμοιβές μελών ΔΣ (περ. 1,2,3 και 4)

12. Ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 ν.3986/2011

13. Φόρος που αναλογεί στην περίπτωση 8

14.Φόρος που παρακρατήθηκε στην περίπτωση 8

15. Ποσό ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του αρθρ 29 ν.3986/2011 που παρακρατήθηκε στην περ. 8

16. Καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις κλπ αλλοδαπής προέλευσης όπου η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης

17. Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα της περ.16

18. Καθαρά ποσά από μισθούς, συντάξεις κλπ αλλοδ προελ. όπου η Ελλάδα βάσει ΣΑΔΦ έχει αποκλειστ. δικαίωμα φορολ.

19. Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και καταβάλλονταθ από ημεδαπές εταιρίες

Β. Εισοδήματα αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού

1. Άθροισμα καθαρ. αποδοχών που καταβλήθηκαν σε ευρώ καθώς και σε ξένο νόμισμα μετά τη μετατροπή σε ευρώ

2. Άθροισμα καθαρών αποδοχών που καταβλήθηκανσε ευρώ καθώς και σε ξένο νόμισμαμετά τη μετατροπή σε ευρώ, χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση

3. Φόρος που αναλογεί με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών

4. Φόροςπου αναλογεί με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχώνχωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση

5. Ποσό ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αρθρ 29 ν.3986/2011 που παρακρατήθηκεχωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση

6. Καθαρό ποσό αποδοχών για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή (σε ευρώ)

7. Φόρος που παρακρατήθηκε και καταβλήθηκε στην αλλοδαπή

8. Καθαρές αποδοχές κατωτ πληρώματος που την ίδια χρήση έχει και την ιδιότητα αξιωματικού εμπορ ναυτικού

9.Καθαρές αποδοχές κατωτ πληρώματος που την ίδια χρήση έχει και την ιδιότητα αξιωματικού εμπορ ναυτικού για τις οποιες ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή

10. Κατηγορία επαγγέλματος (συμπληρώστε τον ανάλογο κωδικό) 1: Αξιωματικός εμπορ ναυτικού 2: Κατώτερο πλήρωμα εμπορ ναυτικού3: Κατώτερο πλήρωμα και αξιωματικός εμπορ ναυτικού συγχρόνως την ίδια χρήση

Γ1. Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

1. Καθαρό εισόδημα από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας

2. Καθαρό εισόδημααπό άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας αλλοδαπής προέλευσης

3. Ζημιά του ίδιου φορολογικού έτους από άσκησηατομικής αγροτικής δραστηριότητας

4. Ζημιές προηγούμενων ετών απόάσκησηατομικής αγροτικής δραστηριότητας (για τους τηρούντες διπλογρ. βιβλία)

5. Ακαθάριστα έσοδα απόάσκησηατομικής αγροτικής δραστηριότητας

6. Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή

Γ2. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

1. Καθαρά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

2. Ζημιά του ίδιου φορολογικού έτους απόεπιχειρηματική δραστηριότητα

3. Ζημιές προηγούμενων ετών απόεπιχειρηματική δραστηριότητα

4. Ακαθάριστα έσοδα απόεπιχειρηματική δραστηριότητα

5. Ακαθάριστα έσοδα απόεπιχειρηματική δραστηριότητα για μη επιτηδευματίες

6. Ακαθάριστα έσοδα απόεπιχειρηματική δραστηριότητα για μη επιτηδευματίες χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση

7. Ακαθάριστα έσοδα απόεπιχειρηματική δραστηριότητα της παρ. 3 άρθρ. 21 Κ.Φ.Ε

8. Καθαρά κέρδη απόεπιχειρηματική δραστηριότητα της αλλοδαπής

9. Φόροι 4%, 10% και 15% που παρακρατήθηκαν (παρ 4,5α άρθρου 69 Κ.Φ.Ε)

10. Φόροι 1%, 3%, 4%, 8%, 15% και 20% που παρακρατήθηκαν (παρ 1δ,2 αρθρ 64 και 5γ αρθρ 69 Κ.Φ.Ε)

11. Φόροι για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση

12. Φόροι που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή

Δ1. Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα

1. Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης (Ν.Π. και Νομ. Οντότητες με διπλογρφικά βιβλία)

2. Μερίσματα (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης

3. Τόκοι (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης

4. Τόκοι(προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης

5. Δικαιώματα(προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης που εισπράττονται και δεν αφορούν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα

6. Δικαιώματα(προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης που εισπράττονται και δεν αφορύν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα

7. Φόρος που παρακρατήθηκε για μερίσματα ημεδαπής προέλευσης

8.Φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα ή αυτοαποδόθηκε για μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης

9.Φόρος που παρακρατήθηκε για τόκους ημεδαής προέλευσης

10.Φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα ή αυτοαποδόθηκε για τόκους αλλοδαπής προέλευσης

11.Φόρος που παρακρατήθηκε για δικαιώματα ημεδαπής προέλευσης

12.Φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα ή αυτοαποδόθηκε για δικαιώματα αλλοδαπής προέλευσης

13.Φόρος που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή από εισοδημ των περ. 2,4 και 6 που έχει δικαίωμα φορολογ. και η Ελλάδα

Δ2. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

1. Ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση:

α) κατοικιών

β) καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης, ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων κλπ

γ) βιομηχανοστασιών, εμπορικών κέντρων με υπαγωγή σε ΦΠΑ

δ) γαιών, εγκαστάσεων ή κατασκευών (ιχθυοκαλλιέργεια, λίμνες κλπ)

ε) χώρων τοποθέτησης επιγραφών

2. Ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

Στην περίπτωση αυτή, τι ενοίκιο έχετε καταβάλει

3. Ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση:

α) κατοικιών

β)καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης, ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων κλπ

γ)γαιών, εγκαστάσεων ή κατασκευών (ιχθυοκαλλιέργεια, λίμνες κλπ)

δ) χώρων τοποθέτησης επιγραφών

4. Ακαθάριστο εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίησηκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης, ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων,εγκαστάσεων ή κατασκευών (ιχθυοκαλλιέργεια, λίμνες κλπ)χώρων τοποθέτησης επιγραφών κλπ

5. Ακαθάριστο εισόδημα κοινόχρηστων χώρων από:

α) Εκμίσθωση καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κλπ (εκτός κατοικιών)