Περνάνε τα κοινόχρηστα στις αποδείξεις;

Περνάνε τα κοινόχρηστα στις αποδείξεις;
Οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων, μπορούν να ενσωματωθούν στο «καλάθι» των αποδείξεων. Δεν περιλαμβάνονται βέβαια, οι δαπάνες για την εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης. Δείτε τις οδηγίες που πρέπει να γνωρίζει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας προκειμένου να σας ετοιμάσει τις σχετικές βεβαιώσεις.

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, οφείλει να εκδώσει και να χορηγήσει σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή της πολυκατοικίας συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας στην οποία θα εμφανίζεται:

• Το συνολικό ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που μπορούν να συμπεριληφθούν στο καλάθι των αποδείξεων

• Το είδος της δαπάνης

• Ο αριθμός του κάθε τιμολογίου ή της κάθε απόδειξης

• Η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πρωτότυπα των αποδείξεων, τα κρατάει ο διαχειριστής, Οι συνιδιοκτήτες, υποβάλλουν μαζί με τη φορολογική τους δήλωση ένα αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης που θα συντάξει ο διαχειριστής.