Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Φορολογική κόπωση, το κλειδί και ο κίνδυνος για την οικονομία

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Φορολογική κόπωση, το κλειδί και ο κίνδυνος για την οικονομία

Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση και τη διεύρυνση των δημοσιονομικών επιδόσεων αποτελεί η επαναφορά της οικονομίας σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά.

Παραμένει ο κίνδυνος για την ελληνική οικονομία ενδεχόμενης παράτασης της στασιμότητας, με παρατεταμένη περίοδο χαμηλών ρυθμών μεγέθυνσης, τονίζεταιι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) στη φθινοπωρινή του έκθεση για την ελληνική οικονομία.

Το πρώτο εννεάμηνο του 2017 καταγράφηκαν αξιόλογες δημοσιονομικέςεπιδόσεις με τον προϋπολογισμό να εκτελείται κατά κανόνα εντός των στόχων
του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021(ΜΠΔΣ). Οι καλές δημοσιονομικές επιδόσεις μπορούν να αποδοθούν: α) στην αύξηση,έστω και συγκρατημένη, των εισοδημάτων λόγω της μείωσης της ανεργίας, β) στηνήπια αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης (+0,8% στο Α’ εξάμηνο του 2017) γ) σεδημοσιονομικά μέτρα που απέδωσαν εντός του 2017, δ) στην εντατικοποίηση τωνφορολογικών ελέγχων, ε) στην αύξηση των εισπράξεων παλαιού και νέουληξιπρόθεσμου χρέους και στ) στην περαιτέρω επέκταση των ηλεκτρονικώνπληρωμών.

Ωστόσο η συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών σε συνδυασμό μετην υστέρηση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, έναντι του στόχου τουΜΠΔΣ, απαιτεί ιδιαίτερη ανάλυση και επιτήρηση διότι στοιχειοθετεί σοβαρή ένδειξηφορολογικής κόπωσης. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για τηνεδραίωση και τη διεύρυνση των δημοσιονομικών επιδόσεων αποτελεί ηεπαναφορά της οικονομίας σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά.
Με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία και συνεκτιμώντας τις πρόσφατεςπροβλέψεις των διεθνών οργανισμών, ο δημοσιονομικός στόχος για το έτος 2017(πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ) είναι εφικτός και είναι πολύ πιθανή ηυπέρβασή του. Το μέγεθος της «υπεραπόδοσης» και κατ’ επέκταση η διανομή«κοινωνικού μερίσματος» το 2017 θα εξαρτηθεί από την επαλήθευση ή μη τωνπροβλέψεων για το αποτέλεσμα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).

Ο στόχος που τίθεται για το 2018 για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,5%είναι πολύ απαιτητικός. Εξαρτάται πρωτίστως από την επίτευξη υψηλού ρυθμούμεγέθυνσης της τάξεως του 2,4%. Τα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το 2017εκτιμάται ότι θα προέλθουν τόσο από εξοικονόμηση δαπανών, όσο και από υψηλήαπόδοση των εσόδων του προϋπολογισμού. H επαλήθευση της πρόβλεψης γιααύξηση των εισπράξεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών έναντι του 2017συναρτάται πρωτίστως από την επαλήθευση των μακροοικονομικών προβλέψεωνμιας και οι φορολογικές παρεμβάσεις για το 2018 είναι περιορισμένες.

Συνεπώς, οδημοσιονομικός στόχος για το 2018 συναρτάται κυρίως από τον μακροοικονομικό
στόχο. Όσο προσεγγίζεται ο στόχος για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2018κατά 2,4% τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες για ευθυγράμμιση του
προϋπολογισμού με το στόχο που έχει τεθεί.

Η ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε ολόκληρη την Εκθεση ΕΔΩ