Οι 21 ευρωβουλευτές να στηρίξουν τα 21 αιτήματα της ΕΣΕΕ

 Οι 21 ευρωβουλευτές να στηρίξουν τα 21 αιτήματα της ΕΣΕΕ
«Οι 21 Έλληνες ευρωβουλευτές οφείλουν να υποστηρίξουν τα 21 αιτήματα της ΕΣΕΕ προς την Ευρώπη για την επιβίωση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», αναφέρει σε ανοιχτή επιστολή του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης προς όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων.

Ειδικότερα, τα αιτήματα της ΕΣΕΕ προς την Ευρώπη είναι τα εξής:
• Φορολογία

1. Θέσπιση του ορισμού της «εντός της κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης» σε χώρες υπό δημοσιονομική εποπτεία για όσες βιώσιμες επιχειρήσεις δεν είχαν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές πριν το 2010, ώστε να εντάσσονται αυτόματα σε όλες τις υφιστάμενες ρυθμίσεις.

2. Φορολόγηση των επιχειρηματιών με βάση το ύψος του εισοδήματος και όχι με βάση την πηγή προέλευσής του, καθώς και με θέσπιση αφορολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις.

3. Δυνατότητα συμψηφισμού των οφειλών μεταξύ δημοσίου και επιχειρήσεων, χωρίς περιορισμούς.

4. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και κατάθεση ελληνικής πρότασης για προγενέστερη των αρχών του 2017 εφαρμογή της οδηγίας της Ε.Ε. σχετικά με την κοινή πλατφόρμα υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.
• Γραφειοκρατία - Διαφάνεια

5. Αξιοποίηση του μοντέλου μετεξέλιξης των Επιμελητηρίων σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (ΚΕΕ) για αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων και την ψηφιακή χορήγηση των απαραίτητων πιστοποιητικών και παραστατικών. Η λειτουργία του νέου αυτού μοντέλου των Επιμελητηρίων θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις συνδρομές των επιχειρήσεων χωρίς να επιβαρυνθεί στο παραμικρό ο κρατικός προϋπολογισμός.
• Φερεγγυότητα

6. Αξιόπιστη αξιολόγηση της εμπορικής πίστης με υιοθέτηση του βορειοαμερικανικού συστήματος, βασισμένο στην αρχή της «δεύτερης ευκαιρίας», με κριτήριο συγκεκριμένο βαθμολόγιο (Account Ratings and Credit Scores).

7. Πίεση για άμεση υλοποίηση της πρόσφατης πρότασης της Κομισιόν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σχετικά με την αναστολή των αναγκαστικών εκτελέσεων έως και δώδεκα μήνες, ώστε αυτές να έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης σχεδίου αναδιάρθρωσης και να παραμείνουν εν λειτουργία. Το κάθε κράτος-μέλος οφείλει να διευκολύνει τους επιχειρηματίες στην κατάρτιση του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

8. Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες μιας πτώχευσης σχετικά με τη δυνατότητα ενός επιχειρηματία να προχωρήσει σε ένα νέο ξεκίνημα στο μέλλον, με έμφαση στην απαλλαγή από τα χρέη εντός τριών, το πολύ, ετών.

•Λειτουργία Αγοράς-Παρεμπόριο

9. Υιοθέτηση κοινής θέσης για το παρεμπόριο αλλά και συγκεκριμένων ενεργειών των χωρών της Ε.Ε., οι οποίες θα περιλαμβάνουν εντατικοποίηση των ελέγχων στα λιμάνια και στις πύλες εισόδου της χώρας με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων (x-ray scanners), άμεση καταστροφή αυτών των προϊόντων και δημιουργία ειδικού πενταψήφιου αριθμού για σχετικές καταγγελίες.

10. Η προμήθεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και γενικότερα η χρηματοδοτική υποστήριξη αυτού του εγχειρήματος να υλοποιηθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια, εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ε.Ε.
•Ρευστότητα

11. Μείωση των απαιτούμενων εμπράγματων, κυρίως, εγγυήσεων από το τραπεζικό σύστημα μέσω της θέσπισης ενός περισσότερο ευέλικτου μηχανισμού εγγυήσεων. Δυνατότητα ένταξης των παλαιότερων δανείων που είχαν χορηγηθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου (ΤΕΜΠΕ/ΕΤΕΑΝ) στις διατάξεις του νέου προσωρινού εγγυητικού μηχανισμού.

12. Πίεση προς τους αρμόδιους εγχώριους και μη φορείς για άμεση ενεργοποίηση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου για τις ΜΜΕ με τη συμμετοχή και ξένων επενδυτών.

13. Καλύτερη αξιοποίηση του εργαλείου στήριξης (εγγυήσεις σε διεθνείς τράπεζες υπέρ των ελληνικών τραπεζών-ΜΜΕ) των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το οποίο έχει συσταθεί από την ΕΤΕπ και η πιλοτική εφαρμογή του οποίου έχει ξεκινήσει ήδη από το 2012, με συνολικά 500 εκατ. ευρώ που είναι διαθέσιμα.
• Διασυνοριακό εμπόριο

14. Εντατικοποίηση των προσπαθειών εδαφικής συνεργασίας των ευρωπαϊκών Κρατών - Μελών, μέσω συμμετοχής στα προγράμματα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», μεταξύ γειτονικών περιφερειών σε θέματα όπως το διασυνοριακό εμπόριο. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σημαντικό, αντίστοιχες δράσεις να συμπεριληφθούν στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 για τις περιφέρειες των Βαλκανικών χωρών, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

16. Η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη διάθεση των δράσεων που συνδυάζουν τις χρηματοδοτήσεις της με πόρους από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. (προγράμματα JASPERS, JESSICA, JEREMIE, JASMINE, RSI και "Skills and Jobs - Investing for Youth").
• Χρέος

17. Ενθάρρυνση των ευρωπαίων εταίρων και φορέων να τηρήσουν τη συμφωνία του Eurogroup του Νοεμβρίου 2012 για έμπρακτη υποστήριξη της Ελλάδας στην προσπάθειά της να καταστήσει το χρέος βιώσιμο.

18. Αναδρομική κάλυψη του κόστους της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος από τον ESM, χωρίς να επιβαρυνθεί το εθνικό χρέος, απελευθερώνοντας έτσι πόρους για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
• Θεσμικό Πλαίσιο

19. Θέσπιση ενός φορέα οικονομικού διαλόγου μεταξύ των ΜΜΕ που θα συμβαδίζει με την αρχή «σκέψου σε μικρή κλίμακα» και θα αποσκοπεί στη βελτίωση του Κανονισμού "Small Business Act 2011". Στο διάλογο αυτό θα συμμετέχουν η UEAPME, ο κοινωνικός εταίρος των μικρομεσαίων στην Ευρώπη, οι SME Envoys (Ειδικοί εθνικοί αντιπρόσωποι των ΜΜΕ), οι Ευρωβουλευτές και οι εκπρόσωποι άλλων επαγγελματικών οργανώσεων, οι οποίοι θα είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της σύγκλισης μεταξύ των προτάσεων και των διαδικασιών της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου.

20. Στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο συμμετοχής των ΜΜΕ στην πολιτική συνοχής, μέσω των προγραμμάτων: «HORIZON 2020», «2014-2020 COHESION POLICY» και «COSME», όπως και του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο

21. Τόνωση της εγχώριας ανταγωνιστικότητας μέσω: α) της ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας από τη χρήση νέων τεχνολογιών, β) της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται από τη σύγχρονη αγορά εργασίας, γ) της δημιουργίας ενός ψηφιακού περιβάλλοντος ελκυστικού για επενδύσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ