Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Εφικτοί οι στόχοι του προϋπολογισμού - Αναγκαία η δημοσιονομική σταθερότητα

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Εφικτοί οι στόχοι του προϋπολογισμού - Αναγκαία η δημοσιονομική σταθερότητα

Οι θετικές προοπτικές για την επιτυχία του μακροοικονομικού σεναρίου και οι αβεβαιότητες

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υιοθετεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις επί των οποίων βασίζεται το Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού (ΠΣΚΠ) 2024.

Το μακροοικονομικό σενάριο του ΠΣΚΠ 2024 είναι συνεπές με εκείνο του Προγράμματος Σταθερότητας 2023 και τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023. Βασικοί παράγοντες της αναμενόμενης μεγέθυνσης τόσο για το 2023 όσο και το 2024 αποτελούν η διατήρηση της δυναμικής της κατανάλωσης και η αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, στην οποία θα συνεισφέρουν σημαντικά τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επιπρόσθετα, η μείωση της ανεργίας με ταυτόχρονη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας από τους ξένους οίκους αξιολόγησης και η ταχύτερα του αναμενόμενου ανάκτηση της δημοσιονομικής ισορροπίας ήδη από το 2022 προσφέρουν θετικές προοπτικές για την επιτυχία αυτού του μακροοικονομικού σεναρίου.

Από την άλλη πλευρά, αβεβαιότητες που σχετίζονται με τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές και την ανάγκη διατήρησης δημοσιονομικής σταθερότητας στην προσπάθεια αντιμετώπισής τους, τις εξωγενείς επιδράσεις προς το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και το νέο Ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο διακυβέρνησης μπορεί να θέσουν προκλήσεις στην υλοποίηση του μακροοικονομικού σεναρίου του ΠΣΚΠ 2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ